hrobka Černínů

Hrobka Černínů je umístěna jako dominantní stavba ve středu nejstarší části vinořského hřbitova. Prohlášenou kulturní památkou je rovněž pohřební oltář. Hrobka je volně stojící stavba se střední převýšenou částí a nižšími křídly na bocích a zadní straně. Průčelí obrácené k jihovýchodu probíhá ve dvou hloubkových plánech i ve dvou výškových úrovních. Střední vyšší část, zakončená trojúhelným štítem, risalitně vystupuje ze stavby. V ose je prolomena vchodem, umístěným do edikulového portálu s nástavcem nad římsou, jejíž oblomená část slouží zároveň jako architráv edikuly. Po stranách vstupu se objevují pilastry se stylizovanými hlavicemi tvořenými florálními prvky. V polokruhově vpadlém a profilovanou archivoltou zdůrazněném tympanonu je černínský znak. Tympanon po stranách lemují pilířky nesoucí římsu, ve střední části trojúhelně vytaženou. Na průčelí se objevují pouze horizontální architektonické články: kamenný sokl ukončený profilovanou římsou, hlavní římsa oddělující horní část stavby a drobnější korunní římsy, které završují jak plné atiky na nižších postranních částech, tak lemují trojúhelný štít. Všechny plochy stavby jsou z režného cihelného zdiva, všechny architektonické detaily z kamene. Původní vstupní dvoukřídlé dveře jsou kovové, s výrazným členěním výplněmi a pobitými hřeby s dekorativní hlavicí. Štít vrcholí kamenným křížem na podstavci. Boční fasády jsou zjednodušené, uplatňuje se zde pouze sokl, hlavní římsa a římsa atiky, která překrývá střechu bočních křídel. Na zadní fasádě se neuplatňuje ani atika, viditelné je zde lunetové okno s rustikovým ostěním. V ose zadního průčelí je umístěna mramorová deska s těžko čitelným nápisem: "WYSOCE VROZENÝ PAN HRABIE / WOLFGANG CZERNIN Z CHUDENIC / PAN PANSTVÍ WINORZ A S. AT. V. / GBELL, SATALIC, RADONIC A CZWRŽOWIZ / CYS. RAK. ?". Střecha mausolea je kryta plechem. Architektonicky je řešen i vnitřek se střední prostorou a připojenými bočními kójemi pro ukládání rakví. Kaple je lehce obdélného půdorysu, sklenuta křížovou klenbou svedenou na příložky v rozích s lunetami. Luneta proti vstupu tvoří osvětlovací okno, ostatní lunety jsou zaslepeny. Niky zdobí výrazné bohatě profilované šambrány. Celá dolní část hrobky je obložena mramorem, z mramoru je také profilovaná hlavní římsa obíhající celý vnitřní prostor, oblamovaná v koutech příložkami. Jednotlivé kóje pro rakve jsou odděleny mramorovými pásky a opatřeny nápisovými deskami. Výjimkou jsou náhrobky bankéře Jindřicha Bělohříbka a jeho rodiny (který od Černínů zámek odkoupil), po dohodě zde jejich jména uvedena nejsou. Je zde celkem 36 sklípků - kójí pro rakve, pohřbeni jsou tu příslušníci hraběcího rodu Černínů z 19. a první poloviny 20. století. Na desce Antonie, provdané hraběnky Fünfkirchen (+ 1874) je při dolním okraji nápis: OTTO SANDTNER PRAHA. Podlahu v hrobce tvoří opět mramor, skládaný do stejného vzorce jako stěny. Lemující pásy jsou z modrošedého mramoru, střed je vyplněn růžovým mramorem. Uvnitř hrobky je zachován pohřební oltářík, s mensou v podobě tumby v černé barvě stojící na lvích tlapách. Oltář spočívá na dřevěném stupni s horní intarzovanou části. Patří zřejmě do původního vybavení kaple, tvaroslovím odpovídá vzniku v 1. desetiletích 19. století. Oltář původní, empír, po 1813, predela s dílčími úpravami pozdějšími. Dřevěná menza, černě lakovaná, půlválcového tvaru, spočívá na čtveřici nožek tvaru lvích spárů, nožky s profilací vycházejí až po horní desku. Menza spočívá na obdélném nízkém dřevěném podstavci, černě lakovaném. Predela soudobá, šířková, černě lakovaná, s nástavcem, místo retáblu krucifix, s obdélným postamentem s mladším reliéfem chíró ve stylizovaném vavřínovém věnci. Vlastní kříž je z černě lakovaného dřeva, korpus ze zlaceného dřeva. Celek menzy spočívá na dřevěném stupni k menze s horní stranou intarzovanou. Po stranách menzy je dvojice dřevěných pilířků na smuteční svíce. Součástí oltáře jsou 3 mešní tabulky, které jsou připevněny k predele oltáře. Tisk černý a červený, na papíře, dřevo, sklo. Arcibiskupská knížecí tiskárna v Praze, po 1813.