hrobka - Gottlova hrobka, hrobka rodiny Zásadských z Gamsendorfu se schodištěm

Hřbitov v Zámrsku je položen za obcí, severně od hospodářského dvora zámku, v polích při hlavní silnici ze Zámrsku do Dobříkova, zhruba na poloviční cestě mezi zámkem a železniční zastávkou Dobříkov. Od silnice vede ke hřbitovu stromová alej. Vlastní hřbitov pravidelného obdélného půdorysu, zasazený do mírně stoupajícího terénu, je ze tří stran vymezen zděnou ohradní zdí. V horní, ohradní zdí neuzavřené části hřbitova, je situována na podélnou osu areálu a prodlouženou osu zmíněné aleje klasicistní hrobka rodiny Zásadských z Gamsendorfu. Podél obou bočních stěn této prosté stavby je zbudováno dvouramenné kamenné schodiště s kuželkovými balustrádami, vyrovnávající stoupání terénu. Za touto hrobkou se otevírá volné prostranství, na které navazuje o něco mladší monumentální stavba lodžiové neorenesanční hrobky s kaplí, založená rodinou Gottlových. Rodina Zásadských z Gamsendorfu, konkrétně Jiří Jeník z Gamsendorfu, zakoupila panství Zámrsk roku 1780. Roku 1849 prodal panství poslední majitel z tohoto rodu, Fridrich z Gamsendorfu, Karolině Gottlové. Gottlům náleželo zámrské panství od roku 1849 až do roku 1945.