hrobka rodiny Linkerů

Pseudogotická hrobka rodiny Linkerů je situována na západním okraji obce na vyvýšeném místě nad hřbitovem. K hrobce vede cesta (silnice) spojující hřbitov s intravilánem obce, kde se nacházejí čtyři nemovité kulturní památky - kostel, tvrz, špitál a fara. Hrobka se nachází na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem a příčnou krátkou lodí. Hrobka byla postavena v pseudogotickém slohu, který se uplatnil jak v exteriéru, tak v interiéru. Památková ochrana se vztahuje na hrobku včetně pozemku st.parc.č. 41. Zděná stavba charakteru pseudogotického kostelíka postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k západu. V ose vstupního východního průčelí je umístěn pseudogotický pravoúhlý portál s profilovaným ostěním, na který navazuje hrotitý tympanon zdobený reliéfním motivem kružby, trojúhelníkový nástavec zakončený velkou fiálou a lemovaný kraby, v ploše nástavce protažený čtyřlistý kružbový otvor lemovaný reliéfními trojlistovými kružbami. Portál rámují dva hranolové vyzděné sloupy ukončené v úrovni vrcholu nástavce portálu stříškami, čelní stěnu sloupů zdobí mělké vpadliny v podobě kružbového okna, vrcholová vpadlina oddělna římsou. Portál, uzavřený dvoukřídlými výplňovými dveřmi (kružbové výplně), je přístupný třemi širokými kamennými stupni, tvořícími schodiště. Zbývající plocha průčelí hladká, ve vrcholu otevřená dvěmi hrotitými okny se silným dělícím sloupkem, štukové ostění opatřeno nátěrem imitujícím kámen. Průčelí ukončuje profilovaná korunní římsa, nad portálem přetržená. Z římsy vyrůstá lichoběžníkový štít rámovaný obvodovou profilovanou římsou. Z líce zdiva štítu mírně vystupuje široký pás procházející středem štítu, prolomený hrotitým kružbovým oknem s dělícím sloupkem. Pás vytváří opticky spodní část zvonice vyrůstající z vrcholu štítu. Zvonice je v dolní části hranolová, v horní osmihranná, otevřená 4 úzkými hrotitými prostupy. Zvonici ukončuje profilovaná podstřešní římsa, nesoucí osmihrannou oplechovanou jehlancovou střechu zakončenou kulovitou makovicí a křížem s motivem kružby v místě křížení ramen. Za průčelím je na obou stranách připojen obdélný rizalit, vytvářející dojem transeptu. Rizality kryjí prostor vstupní předsíně, ze které vede schodiště do krypty a na kruchtu. Východní stěny rizalitu člení v horní části hrotité okno s ústupkovým ostěním, v dolní části kruhové okénko s čtyřlistou rozetou. Jižní, respektive severní průčelí prosvětluje vysoké hrotité okno s rozestupujícími se špaletami a zkoseným parapetem (shodné s okny na boční stěně kaple). Průčelí volně přechází do trojúhelníkového štítu otevřeného úzkým hrotitým oknem a rámovaného profilovanou římsou, korunní římsa pouze naznačená na okrajích. Nároží průčelí zesiluje na koso umístěný hranolový dvoustupňový opěrák, zakončený trojúhelníkovým štítkem s trojlistem. Oba stupně opěráku zdobí mělká vpadlina v podobě hrotitého okna. Výzdoba opěráků se opakuje i na stěnách lodi a závěru. Západní stěna rizalitu hladká, nečleněná, uončená profilovanou podstřešní římsou, obíhající boční stěny i závěr kaple. Rizalit ukončuje sedlová střecha krytá taškami bobrovkami, stejně jako hrana štítu. Boční stěna kaple je tvořená třemi okenními osami, oddělenými dvěma opěráky. Okna vysoká hrotitá s rozestupujícími se špaletami a zkoseným parapetem. Stěnu ukončuje zmíněná římsa. Závěr trojboký, stěny otevřeny shodným oknem jako boční stěna, nároží zesílena opěráky. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Celá hmota kaple stojí na vysokém omítaném soklu vyrovnávajícím nerovnost terenu, sokl odděluje profilovaná římsa.