Husův sbor církve Československé husitské

Neorientovaná kostelní stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou, stupňovitými štíty a s masivní centrální věží před severním štítem. K věži je z východní strany (v pohledu vlevo) přistavěna nízká prosklená předsíň, z opačné strany vysoké čtyřpodlažní křídlo fary. Loď je ve východní (uliční) fasádě členěna v celé výšce kvádrovými pilastry na pět polí. V dolní části jsou v nich v pěti osách vložena velká obdélná čtyřdílná okna. Horní část, oddělená páskem navazujícím na atiku předsíně, je ve středních třech polích prolomena vysokými obdélnými dvanáctidílnými okny a završena dalším páskem a plochou střešní římsou obíhajícími i přes pilastry a volnou část severního štítu. Pilastry jsou nad střešní římsou završeny nízkými kubickými sokly, mezi které jsou vloženy vysoké atikové zídky. Věž je ze severní strany v dolní části členěna pilastry na tři pole, prostřední širší, v nich jsou vloženy vysoké obdélné otvory vstupů s výplněmi krytými ornamentálními mřížemi ve tvaru řeckých křížů. Nad nimi jsou pod páskem a římsou navazujícími na atiku předsíně mezi pilastry vložena ještě obdélná světlíková okna. Ve středním poli mezi vstupem a světlíkem je upevněna deska s označením kostela, v pásku nad světlíkem znak kalicha. Výše, v úrovni horní části lodi, jsou do os obou volných fasád věže (severní a východní) vložena vysoká obdélná dvanáctidílná okna shodná s lodí. V úrovni střešní římsy lodi věž nepatrně půdorysně ustupuje a na výšku štítů lodi následuje horní část věže, ve volných třech stranách prolamovaná trojicemi úzkých, vysokých šestidílných oken. Věž je zakončena římsou a nadestavěna otevřeným hranolovým tamburem prolamovaným již ve všech stranách trojicemi obdélných otvorů s kovovým zábradlím. Hranolový tambur je zakončen římsou a projmutou jehlancovou střechou završenou špicí s kalichem. Západní křídlo fary je v severním průčelí prolomeno různými obdélnými okny se čtvercovým dělením a v přízemí vlevo vysokým obdélným vstupem shodným (kromě mříží) se vstupy věže. Plocha jinak hladké fasády je v dolní části členěna mělkým rizalitem a pod střešní římsou páskem.