jez Huber Lutz

Jez Huber-Lutz byl postaven o několik desítek metrů níže po proudu pod starým jezem letech 1928 – 29 z důvodu plánovaného rozšíření strojního zařízení elektrárny na opační straně celé vodní soustavy. Projekt zpracovala Technická projekční a stavební kancelář ing.J. Pfletschinger & Komp. z Vídně a Štýrského Hradce a stavbu prováděla firma Wayss & Freytag A.G. a Meinong G.m.b.H. z Brna, později Teplic - Šanova. Jedná se o dvoupoklopový jez soustavy Huber-Lutzovy, typ I. Tento švýcarský systém je automatický hydraulický, jehož zvedání a sklápění koruny pracuje na principu přepouštění vody pod jezové klapky a pomocí jejího tlaku je umožněno jejich zvedání. Jez se skládá z pevné betonové spodní stavbě jezu, z pohyblivé koruny (poklopového uzávěru), rozdělené do dvou polí o délce 14,6 m, oddělených střední betonovým pilířkem, z regulačního pilíře s velínem, v němž se nachází celá strojní část pro ovládání jezu, z jalové základové (štěrkové) výpusti, široké 3 m. Součástí jezu jsou česle o délce 25 m, umístěné před vtokem do kanálu (vedoucího k elektrárně), na pravé straně před jezem.Vtok do kanálu má dvojité dno, jeho spodní prostor slouží k zachycování naplavenin a byl pravidelně čištěn výpustí, umístěnou vlevo za česly. Před česly je prohloubený prostor, v němž se zachycoval písek a štěrk, připlavený řečištěm, který byl po otevření štěrkové výpusti vodním proudem pravidelně čištěn. Na levé straně je jez uzavřen betonovou nábřežní zdí. Horní pohyblivá koruna se skládá ze dvou poklopů, přední krycí poklop na přední návodní straně je v dolní části připevněn ke spodní stavbě jezu otočnými klouby, v horní části je zalomen v pravém úhlu a opatřen nástavcem s vodícími kladkami. Druhý, zadní hybný pokop, též upevněný klouby, je v dolní části přímý, v horní zakřivený do oblouku. Při této úpravě volný konec předního poklopu pojíždí kladkami po vnější ploše poklopu zadního. Nosnou kostru poklopů tvoří železné vazníky se žebrovím, která jsou v plné ploše zakryty dřevěným obložením z dubových fošen, spojených péry a drážkami. Ve vypuštěném stavu jsou oba poklopy v horizontální poloze. Při záměru zvednutí hladiny nad jezem je do prostoru koruny jezu mezi poklopy ze strany od regulačního pilíře napuštěna voda, která svým tlakem zvedá oba poklopy vzhůru, čímž je regulována výška hladiny vody před jezem. Pohyb poklopů je možný až do dosažení nejvyššího postavení uzávěrů, v této krajní pozici je další pohyb znemožněn spojujícím trojčlánkovým řetězem. Tímto způsobem lze dosáhnout vzdutí hladiny o cca 1,10 m. Po zřízení lipenské přehrady s moderní elektrárnou a následném zrušení staré elektrárny a odvedení vody z koryta Vltavy, jez ztratil své opodstatnění a postupně začal chátrat. Po uvědomění si historické hodnoty jezu došlo v letech 11/2000 – 12/2001 k jeho opravě a doplnění chybějícího zařízení, vyrobeného přesně podle původní technické dokumentace. Práce na záchraně této cenné technické památky „Jez Huber-Lutz Loučovice“ byly provedeny tak dokonale, že v roce 2003 byla oceněna titulem PRESTA – prestižní stavba jižních Čech v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby. Při rekonstrukci v roce 2000 – 2001 byly všechny ocelové a dřevěné prvky pohyblivé konstrukce jezu nahrazeny novými identickými prvky. Původní ovládání jezu bylo ruční, po rekonstrukci pohyb zajišťují servomotory. Velín, umístěný na regulačním pilíři je vystavěn z novodobých tvárnic a omítnut. Jez systému Huber-Lutz byl u nás použit pouze ještě na řece Jizeře v Bakově a na řece Úpě v Úpici. V prostoru jezu byl při rekonstrukci jezu v roce 2000 – 2001 zřízen objekt malé vodní elektrárny, která není součástí návrhu na prohlášení za kulturní památku.