jezuitská kolej

Bývalá jezuitská kolej se nachází v historickém jádru města Chomutov, jižně od náměstí. Severní průčelí neorientovaného kostela sv. Ignáce spolu s budovou špýcharu spoluutváří jihovýchodní kout náměstí. Z jižní strany je areál ohraničen říčkou Chomutovkou, která kopíruje linii někdejšího hradebního okruhu. Areál má půdorysný tvar písmene L, skládá se ze dvou oddělených stavebních bloků. Hlavní blok s vnitřním atriem je tvořen kostelem sv. Ignáce, špýcharem a dvěma křídly jezuitské koleje, přičemž severojižní křídlo přesahuje obdélný půdorys atria až k jižní věži koleje vystavěné nad vodotečí. Druhý blok je liniový, protáhlý, uvozený je hvězdářskou věží a vybíhá severozápadozápadním směrem až k budově č. p. 225, která již není součástí areálu.