kamenný most

Kamenný klenutý most, který nahradil původní most dřevěný, je situován v intravilánu obce Putim a přemosťuje odvislé rameno řeky Blanice, které bylo později využíváno jako mlýnský náhon. Přes most vede silnice, spojující obec Putim se silnicí směr Písek – Ražice. Osa mostu je orientovaná téměř přesně ve směru V – Z. Most byl vystavěn jako kamenný masivní, kolmý, tříobloukový, s horní mostovkou, se zídkami a s křídly. Délka mostu je 24,9 m a šířka 6,0 m. Dva pobřežní a dva středové pilíře, se zdivem s velkých, na hrubo přitesaných a betonem vyspárovaných nepravidelných kvádrů, vynášejí tři segmentové oblouky s rozpětím 6 m. Podhled klenby je, stejně jako čela mostu, opatřen hrubou nezatřenou omítkou. Střední pilíře jsou na obou stranách opatřeny půlkruhovými zhlavími, vyzděnými z mohutných tesaných kamenných kvádrů a jsou zakryty oblými vrchlíky s římsou, vytesanými z jednoho kusu kamene. Most vrcholí na obou stranách omítnutými zídkami š. 50 cm a výšky cca 1 m. Zaklopeny jsou tesanými žulovými deskami, uloženými z vnitřní strany s lící zdiva, z vnější strany s přesahem, s mírným sklonem vně mostu. K mostním zídkám jsou na straně k obci přizděny zídky z omítnutého lomového kamene trychtýřově vyhnutými, na straně dál od obce je zídka jen na jedné straně. Vozovka na mostě je po opravě v roce 2003 vydlážděna dlažebními kostkami, pásy kolem zídek z nepravidelné kamenné dlažby, odvodněna je podélným spádem mimo most, příčně spádem do tří chrličů, které se na obou čelních stranách mostu uplatňují vysazenými kamennými korýtky. Dvě korýtka na straně po vodě nejsou původní, byly vytesány při opravě mostu z namodralé žuly. Nad středními pilíři jsou ještě vynechané dvojice malých svisle obdélných otvorů pro odvod vody, vniknuvší do konstrukce mostu. K mostu jsou napojeny šikmá, téměř svislá křídla z lomového kamene, ve spodní části vyzděná z pravidelných nízkých opracovaných kamenných kvádrů. Ke křídlům přiléhají kamenné tarasy svahů toku. Dovolené zatížení mostu udává osazená dopravní příkazovou značkou s vymezením 3 tun, s dodatkovou tabulkou povolující zatížení jediným vozidlem do 10 tun. Při povodni v srpnu 2002 byl most zaplaven do výšky cca 50 cm nad zábradlí mostu. V roce 2003 byl poskytnut finanční příspěvek Jihočeského kraje ve výší 550.000,- Kč na opravu památky a most opraven. Pozn.: Před mostem na straně k obci postaven kámen s vytesaným obecním znakem a ryskou dosažené hladiny vody při povodni s datem 2002. Vedle kamene je osazena kovová tabulka s nápisem: Tento kámen postaven na památku největší povodně z 12. srpna 2002, ale i obrovské lidské soudržnosti, která po povodni následovala. – tyto nejsou předmětem památkové ochrany.