kanovnický dům

V souboru kanovnických rezidencí jednoposchoďový dům s trojosým hlavním průčelím a půdním polopatrem na přibližně obdélném půdorysu. Zachovávající si původní dispozici s hlavní komunikační chodbou na spojnici hlavního vstupu a dvora, doplněném dvojramenným schodištěm do prvního patra. Zadní část domu, přistavěna kolem roku 1868, byla odstraněna v rámci generální opravy spojené s adaptací objektu pro potřeby ZUŠ. Nejcenější hodnotou je dochované členění hlavního průčelí. Na přízedním soklu s vrcholovou profilací spočívají přízední pilastry vysokého řádu s vpadlými poli, završené římsovým kladím se střídajícím se motivem mírně vytažené římsové hlavice a úžší metopy, dělící pole mezi nimi. Výzdobný motiv doplňují podložené kapky. Fasáda vrcholí v bohatě profilované korunní římse. Obdélná vysoká pravoúhlá kastlová okna jsou opatřena původním kamenným ostěním s vytaženými rohy v přízemí s parapetem v hloubce okenní šambrány, v prvním patře doplněné o profilované nadokenní parapety. Plocha mezi okny je provázána lizénovými rámy s vpadlým polem profilace kvadrilobu a obdélného úzkého pole pod okny polopatra. Hlavní vstup je opatřen pískovcovým ostěním s oddělením světlíkem s kovanou mříží. Mezi rameny roztrženého segmentového frontonu je umístěn deskový znak s erbem kapituly sv. Mořice v Kroměříži motivu frontálně stojící celé postavě sv. Mořice ve zbrojí s pláštěm a korouhví. Tvar kartuše opakuje rozvrh deskového znaku sousední kanovnické rezidence č.p.29, opatřena vrcholovým rolverkem s motivem andílčí hlavičky s křídly u paty doplněného ovocným festonem.