kapitulní děkanství

Volně stojící jednopatrový dům obdélného půdorysu situovaný ve svažitém terénu. Vzhledem k výrazně klesajícímu terénu na severovýchodní straně je dům umístěn na vysoké podnoži se sníženým podlažím vyrovnávající terénní nerovnost. Hladká průčelí jsou členěna předstupující podezdívkou završenou římsou a nárožními rustikovanými lizénami ukončenými vysoce umístěnou profilovanou kordonovou římsou, nad níž se nachází vyložená bohatě profilovaná korunní římsa nesoucí vysokou valbovou střechu krytou bobrovkou. Průčelí jsou prolomena pravoúhlými okenními otvory opatřenými širokými lištovými šambránami a profilovanými podokenními a vyloženými profilovanými návojovými římsami. Podokenní římsy okenních otvorů v přízemí jsou součástí římsy ukončující podezdívku, návojové římsy okenních otvorů patra vystupují z kordonové římsy. Hlavní jihozápadní průčelí je v přízemí prolomeno pravoúhlým portálem vstupu s kamenným profilovaným ostěním, nad nímž se nachází rovný úsek profilované nadpražní římsy nesené konzolkami zdobenými reliéfními motivy penízků. Na nadpražní římse spočívá konkávně tvarovaný nástavec supraporty s volutovými křídly završený segmentovým frontonem. Střední plochu supraporty dělí uprostřed umístěný pilastr nesoucí reliéfní renesanční štít se znakem Františka, kardinála Ditrichštejna završený kardinálským kloboukem. Po stranách pilstru se nachází vpadliny s reliéfními oválnými kartušemi se znakem brněnské kapituly a znakem probošta Hynka Novohradského z Kolovrat. Ve frontonu se pak nachází reliéfní kartuš se znakem kapitulního děkana Julia Caesara Macelly, stavebníka budovy. Na východní straně v líci ustupující části domu za okruh hradební zdi jsou prolomeny dvě okenní osy v 1. patře. Západní průčelí při Petrské ulici vyznačující se výrazným půdorysným úskokem má v horní předstupující části dvě okenní osy. Dvorní průčelí hlavního objektu je čtyřosé, prolomené při pravé straně rustikovaným renesančním portálem s tesaným lvíčkem v klenáku a nápisem: IVS CAES MACELLVS DEO ET ECCLESIAE. Dispozice příčně dvoutraktová, v přízemí a patře plochostropá. V dvorním traktu v ose budovy situováno schodiště do patra zaklenuté nad podestami plochými plackami a nad rameny ploše segmentovými valenými klenbami. Po levé straně vřetenové zdi sestup do sníženého přízemí s výraznými renesančními hřebínky na podestách. Ve sníženém přízemí jsou všechny prostory při ulici zaklenuty. Na levé straně prostor zaklenutý dvěma poli křížových kleneb, užší pole mají půlkruhová, delší strany stlačená čela, přecházející do mělkých nik mezi přízemními pilířky. Další část hlavního traktu při jižní straně je klenuta průběžnou parabolickou valenou klenbou s protilehlými trojbokými lunetami s vysokými hřebínky na hranách. Patky lunet jsou podloženy štukovými páskovými konzolkami. Na vrcholu klenby jsou štukové obrazce a čtyřlist se srdcovitými tvary listů. V části sníženého přízemí při dvoru je na levé straně dispozice místnost zaklenutá půleliptickou valenou klenbou s trojúhelnými lunetami, jejichž čela jsou parabolická. Další místnosti domu jsou plochostropé. Sklepy: hlavní sklepní prostor je situován pod uličním traktem v přední části dispozice. Zaklenut je cihelnou polokruhově valenou klenbou prolomenou trojbokými výsečemi. Z tohoto prostoru je přístup do dalšího chodbovitého prostoru, pravoúhle zalomeného, situovaného z části pod ulicí, zaklenutého půlkruhovou valenou cihelnou klenbou spočívající na kamenném obvodovém zdivu vystupujícím cca 80 cm nad úroveň podlahy. Dvůr severně od domu vymezuje ze strany ulice Petrské úsek vysoké ohradní zdi přerušený vloženou bránou - brána edikulového typu je tvořena svazčitými pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími římsami členěné kladí, na němž spočívá trojúhleníkový ořímsovaný štít. Pilastry flankují pravoúhlý vjez a nad ním umístěnou segmentovou niku, jejíž bosovaný záklenek je završen klenákem nesoucím reliéfní kartuš se znakem Julia Caesara Macelly, nápis a letopočet není patrný. Koruna zdi a štít brány jsou kryty pálenou krytinou - bobrovkou. Další ohradní zeď odděluje dvůr od zahrad na východní straně.