kaplanka

Budova kaplanky se nalézá severně od kostela sv. Víta v Horní ulici. Reprezentativní západní průčelí s nárožním arkýřem, tesanými ostěními oken a obnoveným stupňovitým štítem se obrací směrem k náměstí a do pokračující Horní ulice. Severní průčelí podél Horní ulice je ploché a otevírá se několika, převážně obnovenými okny. Uprostřed jižního vstupního průčelí se nalézá kamenné ostění raně renesančního portálu s půlkruhovým tympanonem, v němž je vytesáno jméno stavebníka s letopočtem. „ANNO SALVTIS MCCCCCXX VENCESLAVS ROWNENSIS“ (Léta spasení 1520, Václav z Rovného). Nalevo od vchodu jsou ve zdi vsazeny tři náhrobní kameny ze 16. století. Nepravidelně rozmístěná pravoúhlá okna mají stejné členění a profilaci jako na hlavním západní fasádě. Výjimkou je lomeně sklenuté okno s křížkem ve vrcholu záklenku. Okno náleží kapli umístěné v patře kaplanky. Za obnovenou štítovou atikou je sedlová střecha s pálenou krytinou. Budova postrádá barevné tektonické členění. Nejvýraznější člením prvkem je zde velký počet mohutných kamenných ostění (uplatňuje se 25 okenních ostění, tři vstupní portály) v bílé ploše omítky. Pozoruhodný je arkýř s kamenickou výzdobou. Původní dělící kříž ostění se dochoval pouze u přízemního pravého okna na západní straně. Pasparty jsou pouze naznačeny rytou linkou. Plasticky vystupuje ještě korunní římsa ponechaná z 19. stol. na severní a jižní straně. Na archivní dokumentaci je zřetelně čitelné u okna blízko schodiště do kostela plastické rámování okenního ostění - okenní pasparta. Lze předpokládat, že se uplatňovala kolem všech otvorů, jako ji u jiných měšťanských domů v ČK. Stávající omítka má tedy hladší úpravu než byl originál ve středověku. Ozubené cimbuří štítu je subtilnější než byl originál, bylo šikmo seříznuté patrně kryto cihlami ne stávajícími prejzy. Takto působí málo hmotně, trochu jako kulisa. Zuby atiky byly proporčně vyšší, než je stávající stav. Cimbuří štítu na východní straně mělo o jeden zub více než je současný stav. V objektu jsou dochovány dvoje původní středověké dveře, pobité železnými pláty, vstupní dveře z ulice jsou již novodobé.