kaple

Drobná kaple je situována v těsné blízkosti silnice na návrší v dominantní poloze nad obcí. Od silnice je pahorek, na kterém kaple stojí, přístupný od jihu po několika kamenných schodech. Kolem kaple stávalo několik vzrostlých stromů, které lemovaly vrchol pahorku. Zděný drobný objekt na čtvercovém půdorysu, k jehož severní straně přiléhá užší čtvercový závěr. Zdivo smíšené s převahou cihel a hladce omítané, před obnovou byla stavba téměř bez vnějších omítek. Nároží kaple i závěru jsou na severní straně zaoblena. Stěny kaple člení nízký sokl, jednoduché nárožní pilastry a vpadlá obdélná pole. Korunní římsa jednoduchá, korunní římsa závěru fabionová. Vstup do objektu na jižní straně kaple – úzký polokruhem zaklenutý, dveře novodobé dřevěné, před obnovou se dochovaly jen pozůstatky dveřních pantů. Ve východní stěně polokruhem zaklenuté okno rámované vpadlým polokruhovým polem, opatřené kovanou mříží. Střecha nízká valbová nad kaplí i závěrem, kryta keramickými pálenými taškami bobrovkami.