kaple

Objekt je řešen jako zděná přízemní stavba mělce zapuštěná do svažitého terénu, která je založena na osmibokém půdorysu. Její obvodové zdivo je podloženo vyrovnávkou z lomového kamene, který v úrovni terénu vystupuje ve formě drobného předzákladu. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z lomového kamene na vápennou maltu v horní části zakončené jednoduchou korunní římsou s cihelným jádrem pod korunou zdiva a její profilace je vytažena ve štuku s bíleným nátěrem. Vnější omítky jsou vápenocementové hladké a nad portálem vstupu se nachází v omítce provedený reliéf baldachýnu s latinským křížem. Vstupní dveře jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně řešeny jako jednokřídlé kazetové, vsazené do jednoduchého kamenného ostění a opatřené umělecky kovanou klikou s kulatým průzorem. V jihovýchodní obvodové stěně je jeden okenní otvor v obdélném formátu na výšku. Okenní rám je osazen patrně druhotně na vnitřní straně zděného ostění, které má na vnějším líci ústupek pro osazení okna vnějšího. Okenní výplň je zhotovena ze dřeva a konstrukčně je řešena jako jednoduché jednokřídlé okno, rozčleněné dřevěnými příčlemi na šest stejně velkých polí (výplň je osazena v torzu kamenného ostění) se zbytky skleněných výplní. V interiéru je umístěna jednoduchá dřevěná mensa s klekátkem a na stěně závěru kaple je zavěšena novodobá koláž obrazu Panny Marie Lurdské. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Zastropení tvoří plochá placková klenba s otvorem pro táhlo zvonu uprostřed. Přístup řeší dva schodišťové kamenné stupně, které původně stoupaly do úrovně kamenného prahu. Zastřešení má cibulovitý tvar s otevřenou lucernou s osmi otvory a nízkou kupolí a makovicí, vrcholem je jetelový kovaný kříž s paprsky. Střecha objektu je kryta svitkovým pozinkovým plechem položeným na prkenné bednění. Původní zvon pravděpodobně vzhledem k poloze objektu v pohraniční oblasti podlehl rekvizici za 1. světové války.