kaple Bolestné Panny Marie

Samostatně stojící kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, vyzděná z kamenného a cihelného zdiva a omítnutá hladkou vápennou omítkou světlé barvy. Sedlová střecha s valbou je krytá šindelem, uprostřed vyrůstá šindelem obitá šestiboká věžička s oplechovanou lucernou, cibulí a knoflíkem, v němž je vetknut dvouramenný kovový kříž, plná hambálková soustava se sloupky a námětky. Fasáda je hladká, členěná pouze okny s půlkruhovými záklenky, pravoúhlým bočním vstupem se štukovým tympanonem a rozetou, a jednoduchou korunní římsou. K hlavnímu průčelí je přistavěna předsíň se sedlovou stříškou, je lemovaná lesénovými rámy, ve štítu má štukový kříž, vstup s půlkruhovým záklenkem, je lemovaný profilovanou šambránou, dvoukřídlé prosklené dveře. Vlastní kaple má volutový štít členěný dvěma římsami, oválnými okénky a štukovým Božím okem s paprsky. K západní straně kněžiště je přistavěna sakristie s valbenou střechou krytou plechem.