kaple Bolestné Panny Marie "U studánky"

Areál kaple Bolestné Panny Marie se nachází severozápadně od města, na plošině ve svahu, přičemž presbytářem je orientována k jihu, tj. směrem k městu. Jedná se o výrazně aditivně utvářenou neogotickou kapli, skládající se z předsíně, lodi a trojboce ukončeného presbytáře. K západní stěně lodi se u jihozápadního nároží váže sakristie. Kaple je završena vysokou sedlovou střechou se strmým štítem, která podtrhuje její výškovou orientaci. Střecha je kryta plechem, v jižní části hřebene se nachází sanktusová vížka. Zdivo je z režných cihel, typických pro díla J. Mockera. Severozápadně od kaple stojí studniční stavení - drobná kultovní stavba, vystavěná ze světlých cihel, na půdoryse obdélníka a završená výraznou valbovou střechou. Předmětem ochrany je kaple, studniční stavení a pozemky vymezeného areálu.