kaple Narození sv. Jana Křtitele

Centrální stavba na půdorysu pravidelného hexagonu má zvonovou respektive přilbovou střechu, završenou lucernou. Lucerna je rovněž šestiboká, kryje jí stan zakončený hrotnicí s křížem. Šest vertikálně osových průčelí má jeden hloubkový a dva výškové plány. Uvnitř kaple je pouze jeden prostor bez pater, otevřený do šestiboké kupole. Kaple byla vyzděna, stejně i její lucerna. Polygonální klenba kupole je patrně rovněž zděná. Zdivo kaple je omítané včetně soklu i říms, s okrovým nátěrem. Sokl je oddělen prostým páskem z hrubší zahlazené omítky, probíhající pod šambránami oken přízemí na jižních dvou stranách, kde klesá terén níže. Ze severní strany dveřního otvoru je pásek nad soklem jen krátce naznačen, pro uchování symetrie. Všech šest nároží je armováno bosáží, rovněž v hrubé zahlazené omítce. Korunní římsa má bohatší profilaci a je hladká. Rovněž římsa lucerny je bohatě profilovaná, ač samo její drobné tělo je již hladké. Střecha kupole je kryta keramickou krytinou z tašek esovek (dle historických fotografií zde dříve byly prejzy), stan na lucerně bobrovkou. V přízemí se nachází obloukem zaklenutý vstup. Vstupu jsou předloženy dva pískovcové stupně, třetí je v ostění. Vstupní otvor je lemován ostěním (v omítce) s obloukovým záklenkem, spočívajícím na jednoduchých římsových hlavicích. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, dřevěné, každé vnější křídlo z do klasu vyskládaných švarten. Nad portálem pod kruhovým oknem se nachází pole ve tvaru na šířku protáhlého hexagonu, lemované plastickým vejcovcem, patrně pro nástěnnou malbu či nápis. Původně pole chránila nad lemem umístěná kovová stříška (což je patrné z historické fotografie). Spodní okna jsou čtvercová, čtyřtabulková, v ostění opatřená mříží (která člení otvor na šest dílů), mají hluboké rozevřené špalety. Horní řada oken je kruhová, výplně čtyřtabulkové. Východní okno (za oltářním retáblem) je slepé, naznačené šambránou. Některé obdélné svislé otvory v lucerně chybí, patrně byly na všech stranách, ale dnes jsou zazděny.