kaple Nejsvětější Trojice

Křížová cesta v současnosti začíná u kostela sv. Havla na chlumeckém náměstí a pak pozvolna stoupá a spirálově se obtáčí kolem čedičového kopce Horka až na jeho vrchol k barokní kapli Nejsvětější Trojice postavené v letech 1690 – 1691 J. B. Matheyem a v roce 1838 upravené na rodinnou hrobku rodu Westphalen – Fürstenberg. Před hlavním jihovýchodním průčelím kostela sv. Havla se po stranách předstupující věže se vstupním portálem nacházejí dvě zastavení křížové cesty, která byla do tohoto prostoru druhotně přemístěná v souvislosti se stavbou vodárny koncem 20. století (mělo by jít o zastavení č. 4 „Kristus Pán potkává P. Marii“ a zastavení č. 7 „Kristus Pán padá podruhé pod křížem“). Další výklenkové kaple nalezneme v původní poloze při značené zpevněné cestě vedoucí na vrch Horka. Již při jejím začátku, v jižní části cesty, jsou vztyčena čtyři zastavení, v severní části spirály je osazeno další zastavení. Před vrcholem u šestého zastavení, pod nově vybudovanou vodárnou, dnešní trasa křížové cesty uhýbá z původně vytyčené. Ta v minulosti vedla na vrchol kopce Horka přímo k jihozápadnímu vchodu kaple Nejsvětější Trojice postavené na půdorysu rovnostranného trojúhelníka. Její jednotlivé strany jsou v ose zvýrazněny mělce předstupujícími středovými rizality lemovanými srostlicemi toskánských pilastrů, provedením shodných s pilastry nárožními. Pilastry vynášejí kladí s výrazně vysazenou korunní římsou, nad rizality završenou křížem zakončeným trojbokým frontonem. V osách rizalitů jsou nad sebou umístěny pravoúhlé portály, niky (jihozápadní osazena eklektickou mramorovou sochou Krista) a obdélné okno. Nároží nad římsou jsou zdůrazněna trojbokými, jehlancovitě završenými nástavci (s větracími otvory), vrchol báně pak vnějškově trojbokou zděnou lucernou s okny na jednotlivých stranách. Kupolovitě završený půdorysně šestiboký interiér (vzniklý vložením rohových schodišť) zdobí malířská výzdoba s tematikou chvalozpěvu Te Deum. Lehce pod vrcholem, při dnes již neužívaném zarostlém posledním úseku cesty, se nalézá další zastavení, které je umístěno přibližně pod informační cedulí u původního vstupu do rodové hrobky. Závěrečná čtyři zastavení jsou podkovovitě soustředěna na východním okraji vrcholové plochy návrší a poslední 14. zastavení se nachází při cestě stáčející se zpět k hrobce pod kaplí. Čtrnáct zastavení křížové cesty tvoří pískovcové výklenkové kapličky, které jsou postaveny na obdélném půdorysu. Na kvádrovém soklu s římsou je usazeno samotné těleso kaple s nikou zakončenou segmentovým obloukem. Kaple vrcholí půlkruhově okřídleným frontonem s vytesaným křížkem latinského tvaru uprostřed. Ve výklencích byly v minulosti osazeny terakotové reliéfy z produkce Mayerova mnichovského uměleckého ústavu (na fotografii z roku 2003 byl u druhého zastavení ještě osazen poslední dochovaný terakotový reliéf s námětem „Kristus Pán padá podruhé pod křížem“). Při oslavách některých významných svátků nebo výročí bitev bývají ve výklencích umístěny novodobé malované výjevy z Kristova života na dřevěných deskách. Jednotlivá zastavení byla doplněna jednoduchými kamennými klekátky (před některými zastaveními se klekátka nedochovala).