kaple se zvoničkou s pilířem Piety

Kamenná zvonička se nachází v centrální části obce Střeleč při komunikaci, vystavěná téměř na čtvercovém půdorysu. Vstup je orientovaný k jihozápadní straně. Dveře dvoukřídlé, částečně prosvětlené, osazené v kamenném ostění se segmentovým závěrem, s nadpražním světlíkem krytým kovanou mříží. Po obvodu stavby nízká pískovcová podezdívka. Nad ostěním dveří v průčelí na oválu rytá datace výstavby / 1865 /. Štít oddělen pásovou pískovcovou římsou, která přechází po stranách do oblé podokapní římsy, v ploše štítu menší obdélné okénko zakončené segmentem. Po stranách zvoničky zapuštěná obdélná okna s vrchním plným obloukem se skleněnými výplněmi uchycenými v kovovém rámu. Střecha sedlová, v závěru stavby zvalbená, ve hřebenu vynesena čtyřboká lucerna s jehlancovou stříškou ukončená latinským křížem, v lucerně zavěšený zvonek. Střešní krytinou beternitové šablony tmavě červené barvy, lucerna oplechována s barevným vrchním nátěrem. Před vstupními dveřmi je upravena předzahrádka s nově osazeným vkusným kovaným oplocením. Před dveře je předsazena dvoukřídlá zdobená mříž. Interiér stavby je prostý. Podlaha zvoničky z pískovcových desek sesazených na sraz, stěny hladké, strop dřevěný, záklopový. Ve zvoničce je umístěn kvádrový pískovcový pilíř se sousoším Piety. Na soklu o rozměru 80 x 70 x 63 cm výšky s příložkou na čelní straně v ryté paspartě o rozměru 30 x 58 cm čtyřřádkový text v nápisové fraktuře: Tato Socha Bolestné / Pany Marje. gest ozdobe / na znakladu Sausedstuwa / pocestne Obce Střelecke. /, pod paspartou vročení / 1836 /. Sokl ukončen zvonovitou převodkou, která přechází do hranolového podstavce o výšce 97 cm, který je ozdoben tesanými reliéfy. Na přední straně v ryté kasulové paspartě o rozměru 76 x 42 cm je zobrazena Svatá rodina, vlevo v popředí sv. Anna chovající v náručí malého Ježíška, který sklání hlavičku k P. Marii, vzadu postava sv. Jáchyma a sv. Josefa. Pod postavami vytesány ve versálkách písmena: I. M. I. I. A., nad postavami na oblaku symbol Ducha svatého, letící holubice, okolo paprsčitá svatozář. Na levé straně podstavce je zobrazen reliéf sv. Josefa, světec na předloktí levé ruky s Ježíškem, v pravé ruce s uchopenou ratolestí. Okolo figur zlacené svatozáře. Vpravo na podstavci je zobrazen sv. Jan Nepomucký se svatozáří okolo hlavy a s diagonálně uchopeným krucifixem v rukou. Rozměry niky se zobrazenými světci 78 x 36 cm. Na ploché přesahující římse o tloušťce 11 cm je umístěno sousoší Piety o výšce 130 cm, v podnoží Bolestné P. Marie sedící mrtvý Kristus, s hlavou skloněnou k levému ramenu, levá ruka Krista je vložena do dlaně P. Marie, pravá ruka ohnuta v předloktí a vzepřena v boku. Pravá ruka P. Marie položena na prsou, hlava zakloněna dozadu a skloněna k pravému ramenu, tvář s výrazem bolesti. Okolo hlavy P. Marie kruhová svatozář. Materiálem pískovec s vrchní úpravou polychromie a zlacení. Celková výška 300 cm. Sousoší Piety umístěné na podstavci s reliéfy světců může pocházet z doby barokní, pravděpodobně z poslední čtvrti 18. století, podstavec s reliéfy světců byl asi vytvořen dodatečně (tomu odpovídá i datace na soklu, r. 1836). Nad sousoším s Pietou byla později vystavěna zděná zvonička v r. 1865, což je doloženo v Nadační listině (viz výše). O autorství památky se můžeme prozatím pouze domnívat. Pieta by mohla být sochařskou produkcí z dílny Jana Chládka a jeho syna, v jejich turnovské dílně byly vytvořeny vedle kamenných Immaculat, soch světců i Piety. Druhorozený syn Jan Chládek ml. přebírá po smrti otce v r. 1780 všechny sochařské objednávky včetně realizací a přijímá i další sochařské práce na Turnovsku a Sobotecku.