kaple sv. Anny

Jednolodní orientovaná stavba byla vybudovaná ze smíšeného zdivana na čtvercovém půdorysu a zakončená pravoúhlým presbytářem zaklenutým křížovou klenbou (loď byla plochostropá a střecha sedlová – dnes strop i střecha zříceny). V hlavním symetricky řešeném západním průčelí je prolomen osový vstup s vodorovným nadpražím a kamenným ostěním. V ose nad vstupem je umístěn půlkruhově zaklenutý okenní otvor. Průčelí členěné nárožními lizénami završuje volutový štít s trojúhelným frontonem krytým svrchu dvěma řadami pálených tašek. Plochu štítu člení dvojice pilastrů a horizontální orámování. Štít spočívá na profilované korunní římse s pultovou stříškou. Boční průčelí jsou prolomeny obdobně jako západní fasáda osovým vstupem s kamenným ostěním a nad ním umístěným půlkruhovým okenním otvorem. Hladkou fasádu člení nárožní lizény a profilovaná korunní římsa. Všechny tři stěny pravoúhlého presbytáře čtvercového půdorysu jsou prolomeny osovým termálním okenním otvorem. Presbirerium je od lodi odděleno vítězným obloukem. Průčelí presbytáře je ponecháno hladké. Nad hlavnín vchodem byl na trámech umístěn malý kůr a nad střechou jehlancová věžička pro zvon.