kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže

Kaple stojící na viničním kopci jižně nad obcí, je jednolodní bazilika s věží v průčelí, orientovaná k JV. Obdélný půdorys s presbytářem uvnitř polygonálním, vně půlkruhovým. Loď je kryta sedlovou (nad presbytářem valbovou) střechou s prejzy, věž na čtvercovém půdorysu má zvonovou mansardovou střechu krytou plechem a zakončenou lucernou. Fasády jsou členěny pilastry s toskánským tvaroslovím, nesoucím lizénové římsy. V polích mezi pilastry nad středovou římsou jsou na bocích lodě umístěna kruhová okna opatřená mřížemi. Hlavní průčelí je trojosé s obdélným vstupním portálem lemovaným kamenným ostěním, nad nímž je obloukové okno a výrazný štítový tympanon s kruhovým otvorem. Po stranách průčelí jsou v patře umístěny niky v konchami. Střední část kaple je klenuta českou plackou, boční části a podklenutí kruchty valeně. Pod kaplí je hrobka hrabat Veithů sklenutá valenou a křížovou klenbou. Předmětem památkové ochrany je kaple a vymezené pozemky. Součástí pozemku je tarasní zeď.