kaple sv. Huberta

Na mýtině uprostřed Bořího lesa, přibližně dva kilometry SV směrem od Rendes-vous stojí drobná sakrální stavba, kaple sv. Huberta, související s loveckými aktivitami knížecího rodu Liechtensteinů. Otevřenou architekturu na pravidelném trojúhelníkovém půdorysu tvoří tři masivní pilíře z otesaných kamenných kvádrů, zpevněné ve spodní polovině opěrným kvádrem, završeným trojúhledným štítem s dekorativní slepou kružbou a kytkou ve vrcholu štítu. Pilíře jsou vzájemně spojeny třemi profilovanými lomenými oblouky s dekorativními vnitřními laloky, jejichž vrcholy jsou opatřeny kytkami; vnější okraje lomeného oblouku jsou doplněny kraby, vrchol oblouku vysokou kytkou, částečně zapuštěnou do kamenných kvádrů. Korpus kaple je vyvršen atikou s dekorativní kružbou ve stylizovaných pozdně gotických formách, z jejíž nároží vyrůstají štíhlé čtyřboké fiály se slepou kružbou, štítovou stříškou a kytkou. U paty každé fiály spočívá na skoseném kamenném podstavci chrlič v podobě psa. Kaple je zastřešena pravidelným kamenným jehlanem, jehož plochy jsou doplněny stylizovanou slepou kružbou. Po nárožních hřebenech jehlanu se pne stupňovité dekorativní žebro s kraby; vrchol kaple je završen kytkou s křížem. Interiér kaple je ze všech stran přístupný pěti širokými kamennými stupni. Ve středu kaple pod klenbou stojí na odstupňovaném dekorativním neogotickém soklu se stylizovanými kamennými kraby sousoší s postavou sv. Huberta ve vrcholu, které zároveň plní funkci oltáře. Na podstavci s ujmutými dolními rohy klečí do tří stran obrácené postavy andělů ve dlouhých splývajících drapériích s křídly a stylizovanými pozdně gotickými tvářemi. V jejich středu se zvedá trojboký sloup s reliéfy krucifixu s korpusem; nároží horní části sloupu tvoří tři jelení hlavy, podpírající sokl s nápisem gotickou frakturou H. Hubert. Na něm stojí socha světce v mírně podživotní velikosti podaná en face v kontrapostu s mírně předsunutou pravou nohou. Světec s plnovousem, se sepjatýma rukama před tělem, je oblečen do dobového loveckého kostýmu s pláštěm, který mu na zádech splývá až na zem; u levé nohy je vytesána postava psa, hledícího vzhůru s nakročenou pravou tlapou a otevřenou tlamou. Materiál: Kaple je vystavěna z prefabrikovaných pískovcových kamenných kvádrů; ze stejného materiálu jsou provedeny i kamenické detaily včetně sochy světce. Sokl pilířů a schodištní stupně jsou vytvořeny z vápence.