kaple sv. Jana Nepomuckého

Jednolodní stavba obdélného půdorysu orientovaná ve směru severozápad – jihovýchod, na jihovýchodní a jihozápadní straně se dvěma přízemními přístavky. Hlavní vstup do kostela v severozápadním průčelí. Vstup má pískovcový portál po obvodu lemovaný odstupňovanými profilovanými lištami, vstupní otvor v nadpraží po stranách s konkávním prohnutím, ve vrcholu odsazený oblouk s klenákem. Portál je završen profilovanou římsou s konvex-konkávně prohnutým frontonem, supraporta původně s výmalbou, dnes špatně znatelnou. Vstupní dveře dvojité – na rubu svlakové, na líci šikmo šalované rámové, původní barokní. Nad vstupem okno pískovcovou šambránou se zaoblenýma ušima s kapkami, po obvodu s dvojitou lištou. Průčelí je završeno dvoustupňovým trojúhelným štítem s profilovanými římsami a vstupem na půdu s obdobným kamenným ostěním jako u okna nad hlavním vstupem. Všechna čtyři nároží stavby jsou zaoblená, při nárožích lizény s profilovanými hlavicemi. Celou stavbu obíhá mohutná korunní římsa. Severovýchodní a jihozápadní průčelí je členěno třemi lizénami, mezi nimi stejná okna jako v severozápadním průčelí. K jižním částem obou těchto průčelí přiléhají přízemní přístavky se zaoblenými nárožími s lizénami, oba obíhá mohutná profilovaná korunní římsa. V jižních stěnách obou přístavků okenní otvory s pískovcovými šambránami s obloukovým nadpražím, po obvodu s dvojitým páskem. V otvorech barokní sponové mříže. Ve východním přístavku boční vstup s barokními rámovými dveřmi a pískovcovým portálem s kartuší s vročením 1736. Jihovýchodní průčelí je řešeno shodným způsobem jako severozápadní, avšak bez vstupu pouze s oknem, v ploše se dvěma lizénami, ve štítu oválné okno. Střecha nad bočními přístavky valbová, nad lodí mansardová, ve vrcholu s osmibokým sanktusníkem završeným jehlou.