kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple stojí na křižovatce starých výpadových silnic směrem na Prahu a Křivoklát v malém parčíku před zahrádkou domu čp. 528 asi 0,5 km východně od historického jádra města. Nevelká orientovaná centrální stavba šestiúhelného půdorysu je postavena ze smíšeného materiálu s převahou kamene, strukturu zdiva však zcela zakrývají nové vápenné omítky z poloviny 90. let. Omítky jsou v základní ploše lomeně bílé až světlešedé, plasticky vystupující tektonické prvky jsou tónovány světlým odstínem okru. Nepřístupný interiér, zaklenutý nízkou stlačenou kupolí, snad kalotem tvaru kulového vrchlíku, v patkách klenby probíhá profilovaná římsa. Stěny kaple jsou nečleněné, hladce omítnuté novou bílou vápennou omítkou. Někdejší pilastry s římsovými hlavicemi v koutech prostoru zanikly při některé novodobé opravě po r. 1975. V ose vých. stěny kaple stojí původně exteriérová k Z obrácená socha sv. Jana Nepomuckého na vysokém pilířovém podstavci, podloženém jednostupňovou podnoží se zaoblenými rohy. Podstavec klasického tvaru je rozčleněn na nízký sokl, profilovanou patku a hranolový dřík, završený římsovou hlavicí. Na čelní straně soklu je vyryt zvenku nečitelný nápis s chronogramem. Stěny dříku podstavce jsou pročleněny obdélnými vpadlými zrcadly, na čelní straně je vyryt obsáhlý majuskulní nápis s chronogramem. (Pokračování popisu na DL). Na dolním podstavci spočívá nízký sokl vlastní skulptury, rozčleněný na profilovanou patku, baňatý dřík vázového tvaru s rytým majuskulním zlaceným nápisem bez chronogramu, zdobený po stranách zlacenými palmetami a římsovou hlavici. Kamenná socha světce s novodobou polychromií, vysoká odhadem 1,7 - 1,9 m, je vyvinuta v obvyklém kontrapostu, postava prohnuta v šroubovité linii. Sv. Jan drží v náručí na pravém rameni krucifix s korpusem Kristova těla, leva rukou tiskne k boku biret. Tradiční oděv, klerika, rocheta se zlaceným krajkovým lemem a dlouhá almuce. Prostovlasou hlavu lemuje kruhová zlacená gloriola s pěti hvězdami. Přepis nápisů: (na horním soklu pod sochou): DIVO / IOANNI / NEPOMVCENO / ???? / MARTYRI / DOCTORI / CANONICO (na dříku pilířového podstavce): CLIENTVM AMORI / BONAE FAMAE ODORI / PAENITENTIUM DOLORI / ARCANORVM / SECRETARIO FIDELI / MAGNO HONORIS / ANGELO TVTELARI / A GEORGIO IOANNE LIBER / TIN PHILOSIPHIAE MAGI / STRO DECANO ET PATRITIO / RAKONENSI / PRIDIE SANCTI IACOBI / MAIORIS HISPANAE PATRONI Nápis na dolním soklu je zvenku nečitelný. (zdůraznění písmen chronogramu nelze v PARADOXU vyjádřit) Exteriér drobné stavby je poměrně bohatě členěn. Fasády jsou po obvodu rámovány pravoúhlými hladkými lizénovými rámy, nároží zdůrazňují vystupující pilastry s římsovými hlavicemi, dříky pilastrů jsou v celé výšce probrány obdélnými vpadlinami. Průběžná vysoká náročně profilovaná korunní římsa má formu klasického trojdílného kladí s hladkým vlysem. Římsa, jež se na nárožích nad pilastry pravoúhle zalamuje a mírně předstupuje, je přerušena na vstupní záp. straně, kde vystupuje nízký tabulový trojúhelný štít, flankovaný po stranách pilířky s římsovými hlavicemi, na nichž původně stály dnes nezvěstné dekorativní vázy. Štít s konkávně projmutými rameny je ukončen drobným segmentovým štítkem s rostlinným reliéfem, postranními volutkami a kamenným křížem ve vrcholu. Záp. půlkruhově završený vchod je lemován úzkou hladkou šambránou s římsami v patkách záklenku. Ve třech vých. stěnách jsou prolomena výškově oválná okna v šikmo ven se rozvírajících špaletách bez šambrán. Valbová střecha je kryta staršími bobrovkami.