kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple stojí na východní straně návsi. Orientovaná stavba, zděná na obdélném půdorysu, s trojbokým závěrem. Sedlová střecha se zvalbeným závěrem je pokryta taškami bobrovkami. Na hřebeni při západní atice štítu vztyčena čtyřboká oplechovaná zvonička, stěny v horní části nad římsou se žaluziemi, vížka vrcholí stanovou stříškou s hrotnicí. Nároží hladkých průčelí rámují lisény, pod profilovanou korunní římsou obíhá mezi lisénami obloučkový vlys. Vstupní západní průčelí vybíhá do štítu, který rámuje obloučkový vlys, v ose obloukem zaklenutý vstup, půlkruhový záklenek sleduje vystouplý kamenný profil, ve spodní části ukončený patkami. V úrovni korunní římsy je ve štítu prolomeno kruhové okno v ústupkové šambráně. Vstupní dveře jsou novodobé, stejně tak předsazená mříž. V obou bočních průčelích jsou dvojice zapuštěných, půlkruhem zaklenutých oken, dvě užší okna jsou v bočních stěnách závěru.