kaple sv. Jana Sarkandra

Centrální novobarokní kaple oválné dispozice s kruhovým závěrem, postavená v roce 1910 podle projektu arch. E.Sochora. K hlavní lodi kaple je přistavěna k vstupní stěně předsíň a po boku ulice Na Hradě trojúhelníkový přístavek se zákristií a jednoramenným schodištěm do sklepa, členěný výškou a tvarem střešní konstrukce na několik částí. Sklepní prostor kaple je oválný s obdélným presbyteriem a vstupní předsíní spojen v jeden prostor a zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Je zde zachována původní studna. Prostor sklepa je spojen s prostorem kaple na osu položeným oválným otvorem, ohrazeným kovanou ozdobnou mříží, rozdělenou plastikami víry a ctnosti a zdobenou listy s pozlacenými květy. Presbytář je obdélníkový s kruhovým zakončením, zastropen plackovou klenbou s nástropní malbou Nanebevzetí sv. Jana Sarkandra, po okrajích zdobenou plastickou štukou. Kaple je osvětlena dvěma obdélnými okny ukončenými obloukem, tvořenými jednoduchými skleněnými vitrážemi. Na stěnách jsou zobrazeny tři výjevy fresek, nakreslených Jano Köhlerem, znázorňující: Zázračné zachránění Holešova, Mučení sv. Jana Sarkandra a Sarkandrovo vězení. Hlavní oltář je ozdoben dvěma štukovými anděly, klečícími na volutách. Hlavní oválná loď je osvětlena dvěma bočními okny zakončenými sedlovým stlačeným obloukem, zdobená jednoduchou vitráží. Kaple je zaklenuta oválnou kopulí završenou prosvětlenou lucernou. Kopule je zdobena secesními geometrickými obrazci. Stěny mezi okny jsou zdobeny iluzivní architekturou, znázorněnou balustrádou s kuželkami a nad ní dvojicemi korintských sloupů, zakončenými monumentální kordónovou římsou, zdobenou mohutnými visícími girlandami. Mezi sloupy jsou namalovány postavy čtyř alegorií: posvěcení, umučení, mlčení a víry. Nad obloukovým vstupem do presbyteria a kruchtou jsou umístěna dvě štuková sousoší: Modlící se P. Maria s andílky na oblaku a nad kruchtou andělé s troubami. Spodní část stěn kaple je zdobena růžovým umělým mramorem, rozčleněným pásovou bosáží. Kruchta je přístupná kamenným točitým schodištěm, má dřevěné kuželkové zábradlí v němž jsou po stranách a uprostřed osazeny skříně s píšťalami, zdobeny plastikami andílků. Samotný varhanní nástroj je umístěn v zadní dřevěné skříni. Krov nad presbytářem je tvořen jednoduchou ležatou stolicí, pokryt bobrovkou. Střecha nad sakristií a vstupní síní je mansardová. Kopule kaple a obě lucerny jsou pokryty měděným plechem. Fasáda hlavní lodi, sakristie a předsíně je z kvádrového zdiva, dělena prostorově vystouplými konkávně prohnutými bosovanými trojsloupy s kompozitními hlavicemi zdobenými trnovou korunou, perlovcem obtočeným stuhou po krajích s mytologickými štíry, slézajícími k palmetám a zakončeny palmetou, nesoucí zdobné písmeno S. Pod okenními římsami jsou umístěny busty osob spojených s výstavbou kaple: architekt Eduard Sochor s půdorysem objektu, kardinál Bauer a kněz Ignác Panák. V zadní části presbyteria je ve výklenku umístěna socha sv. Jana Sarkandra v životní velikosti. Na korunní římse lodě kaple jsou umístěna čtyři kamenná sousoší: sv. Hedvika, sv. Kliment, sv. Pavlína a sv. Ignác. Vstupní portál do kaple je nebarokní s prolomeným frontonem tvořeným volutkami zdobenými listy, po bocích posazenými na sloupech s kompozitními hlavicemi. Ve středu na vystouplém frontou je postaven litinový kříž s Kristem. Přístavba sakristie a schodiště je omítnuta jednoduchou omítkou a členěna pásovou bosáží.