kaple sv. Máří Magdalény

Kaple sv. Máří Magdalény je umístěná na mírném návrší jihovýchodně od obce Tašov. Pětiboká centrální stavba s obdélnou sakristií na severní straně. Hlavní část je kryta valbovou střechou s červenou taškovou krytinou, zakončena je lucernou krytou plechem. Vnější stěny jsou dělené do širokých lizénových rámců. 4tyři z pěti stran jsou prolomeny půlkruhovým termálním oknem s mělkou šambránou. Z východní strany je prolomen pod oknem pravoúhlý portál v pískovcovém jemně profilovaném ostění vyplněný jednokřídlými dřevěnými dveřmi. Sakristie má na východní straně zaslepený portál s ostěním s ušima, zastřešena je valbovou střechou s taškovou krytinou shodnou jako na hlavní části. Fasáda je monochromatická světle žlutá. Lucerna je členěna lizénovými nárožími, která jsou provedena bíle. Arkádové otvory mezi lizénami jsou mají zdivo omítané červenou barvou.