kaple sv. Maří Magdalény

Kaple stojí ve východní části bývalé lázeňské vísky v mírném svahu u silnice před železničním podjezdem při patě vysokého náspu drážního tělesa. Nevelká, nízká kompaktní centrální stavba osmiúhelného základu bez presbytáře, orientovaná oltářní stranou k S, je vyzděna zřejmě ze smíšeného materiálu, jehož strukturu zakrývají novodobé vápenné omítky, tónované v základní ploše bílou barvou lomenou do smetanového až béžového odstínu. Vystupující tektonické články jsou terakotově červené, plastické výplňové plochy světle šedé. Interiér, původně údajně zaklenutý, je dnes plochostropý, stěny i strop hladce omítnuty novou vápennou bílou omítkou. Podlaha je vydlážděna velkými hrubými pravoúhlými žulovými deskami. Prostor osvětlují dvě velká obdélná okna, umístěná v protilehlých bočních stěnách. Segmentově zaklenuté okenní výklenky se zeslabenými parapetními vyzdívkami sahají až k podlaze. Nad jižním vchodem a v severní oltářní stěně jsou prolomena menší okna tvaru příčnéhp oválu. Čtyři šikmé stěny bez oken jsou důrazně odhmotněny hlubokými půlválcovými, konchou sklenutými nikami, lemovanými šambránou s plochou náběžní římskou a klenákem ve vrcholu. Před okenní výklenek na severní straně proti vchodu předstupuje zděná cihelná neomítaná, pouze vápenným nátěrem obílená profilovaná oltářní menza tumbového tvaru, která je pravděpodobně novějším doplňkem z doby rekonstrukce kaple po polovině 19. stol. Ve středu prostoru je zahloubena studna kruhového půdorysu, ohrazená roubeným, horizontálně profilovaným parapetem ze žulových kvádrů. Vnější průčelí oktogonálního hranolu kaple jsou na nárožích vymezena pilastry s vysokými trojdílnými římsovými hlavicemi s úzkým oblounovým architrávem a hladkým vlysem. Pilastry spínají horizontální linie obvodového šikmo předstupujícího soklu a bohatě profilované, několikrát odstupněné korunní římsy. Horní profily hlavic pilastrů tvoří součást zalamující se průběžné podstřešní římsy. Pilastry mají vlastní kamenné sokly, jež jsou poněkud nižší než základní trnož budovy. Předstupující sokly přecházejí do dříků mělkým výžlabkem a útlým patečním profilem. V J průčelí je zasazen pravoúhlý portál v hladkém žulovém ostění s okrajovou lištou a uchy s kapkami. Nové dvoukřídlové dveře, kopie původních, jsou na lícové straně, rozdělené do dvou polí, složeny ze šikmo kladených profilovaných prken s nýty, jež vytvářejí v každém poli kosočtverečné obrazce. Nová jednokřídlová kovaná mříž napodobuje barokní vzor. V nadpraží vchodu je prolomeno šířkové oválné okno v úzké ploché šambráně s oblounovou lištou a čtyřmi křížově umístěnými klenáky. Zcela shodně orámované oválné okno je na protější, S oltářní straně kaple. Pod oknem je čtvercové zrcadlo v plochém štukovém rámu s oblounovou lištou, jehož vnitřní plochu tvoří reliéfně vystupující pole s čtvrtkruhově vykrojenými rohy, zdůrazněné hrubou nehlazenou světlešedou omítkou. Obdobně formovaná, avšak větší obdélná zrcadla se opakují na čtyřech průčelích stavby bez oken. Na Z a V straně kaple jsou prolomena obdélná okna v profilovaných šambránách s osovým klenákem v nadpraží a obdélnou parapetní výplní s reliéfem předstupujícího vnitřního pole pokrytého drsnou omítkou. Všechna okna jsou zajištěna novými kovanými mřížemi, kopiemi starých mříží barokních. Nad polygon kaple vystupuje konvexně vydutá plechem krytá přilbová střecha, završená oktogonální lucernou s mírně stlačenou cibulovou stříškou, protaženou žerdí, makovicí a kovaným jednoramenným jetelovým křížem, zdobeným po celém obvodu spirálově stáčenými volutkami. Na záp. straně kaple je při patě zdi zapuštěno do mírně stoupajícího terénu novodobé půlkruhové kamenné roubení menší studánky, asi vlastního pramene, z nějž je voda sváděna do velké centrální studny uvnitř kaple. Předmětem ochrany je kaple a k ní náležejíc pozemek.