kaple, zvaná Hraběcí

Kaple je nedokončená stavba centrálního půdorysu. Střed přední části je obdélný, na bocích – tj. severozápadní a jihovýchodní straně - přechází v oválný tvar. Oválná je i zadní část, na níž navazuje obdélná sakristie. Kaple je postavená z převážně cihlového zdiva, místy doplněného kameny, je bez omítky. Severovýchodní průčelí (vstupní) má v dolní části dvoustupňový sokl, obložený kamennými deskami (u vstupu chybí). Ve střední ose vstupního rizalitu je situován vysoký dveřní otvor – obdélný, nahoře zakončený do mírného segmentového oblouku. Vpravo a vlevo od vstupu se nachází vždy dvojice nik, oddělených pilastry. Stejné pilastry jsou také po obou stranách vstupního otvoru a u nároží. Mají kamennou profilovanou patku (u vstupu – stejně jako sokl – chybí), avšak jsou bez hlavic. Pod nikami je lehce vpadlé, na šířku orientované obdélné pole. Niky jsou vysoké, zaklenuté konchou. Obdobná nika se nachází také na obou stranách špalety vstupního otvoru - včetně soklu a obdélného pole. Horní část severovýchodní stěny kaple je u obou nároží zkosená, nahoře přechází v dosti nízký kruhový nástavec (snad zamýšlený tambur). Výše již stěna nepokračuje. Severozápadní průčelí tvoří zleva: boční stěna vstupního rizalitu, oválný střed a na něj navazující rovná stěna obdélné sakristie, která se na kapli napojuje na jihozápadní straně. Fasádu chrání stejný sokl, jako na severovýchodě – obíhá celou kapli (kromě zadní stěny sakristie, kde – díky zvedajícímu se terénu – chybí). Průčelí člení sdružené pilastry a lizénové rámy. V levé rovné části fasády jsou pilastry, a to u nároží a u styku rovné a oválné části, v oválném středu jsou pak lizénové rámy. Ty lemují i dva vysoké, půlkruhově zakončené okenní otvory, které se v oválné stěně nacházejí (jsou situovány blíže krajům). Větší část okenní špalety vyplňují vpadlá pole, oddělená páskem zdiva - po jednom poli je na obou bocích a třetí se nachází v horním okenním oblouku. V horní části fasády jsou nad horní lizénou dvě kamenné profilované římsy nad sebou, odděluje je pás zdiva. Dolní římsa je poměrně subtilní, horní masivnější a značně přesahující. Nad horní římsou se pak zvedá další část zdi – nedokončená. Jak již bylo uvedeno, na jihozápadě je ke kapli přistavěna obdélná sakristie – její boční stěna je součástí severozápadního průčelí kaple. Ve zdivu sakristie, situované v dosti stoupajícím terénu, se uplatňují kameny v mnohem větší míře, než na zbytku kaple. Stěny sakristie člení lizénový rám. Ve středu severozápadní a jihovýchodní stěny se nachází velký vstupní otvor – obdélný, zakončený mírným segmentovým obloukem. Podobný otvor je i ve stěně jihozápadní. Sakristie má – jako jediná část kaple - strop, jehož vnější strana je dnes zakrytá nánosy půdy a náletovou zelení. Na části stropu (střechy ?) sakristie, blíže vlastní kapli, je postavena přístavba obdélného půdorysu. Dole je zdivo kamenné, ve středu a nahoře pak cihelné. Přístavba sahá do výšky horní přesahující římsy kaple, hořejšek je nedokončený (nebo destruovaný). Na jihovýchodě část stěny přístavby chybí (je možné, že jde o otvor se zničeným horním překladem). Přístavba se napojuje ke stěně vlastní kaple, která má i v této zadní partii oválný tvar. Jihovýchodní průčelí kaple je provedeno stejně, jako jeho protějškové – tj. severozápadní. Interiér tvoří nezastřešený centrální prostor vlastní kaple a k ní přiléhající zastropená sakristie. Kaple má vnitřní architektonické členění velmi podobné exteriéru. V dolní části je sokl, obložený kamennými deskami. Boční stěny člení pravidelně rozmístěné okenní otvory a stejně velké a tvarované niky, nacházející se mezi okny. Jednotlivé osy po obou stranách odděluje pilastr s římsovou patkou i hlavicí. Ve střední ose jihozápadní (zadní) strany se nachází poměrně nízký obdélný vstupní otvor do sakristie. Nad vstupem je nika stejné velikosti a tvaru, jako jsou niky zbývající. Stěny ukončuje pás kladí, nahoře ohraničený kamennou přesahující římsou. Severovýchodní (vstupní) strana kaple je řešena odlišně. Uprostřed je vysoký vstupní otvor, nad ním pak nika, sahající až pod horní římsu. Po obou stranách od vstupního otvoru je vysoká klenutá nika, zakončená segmentovým obloukem. Na oběma těmito nikami je pak malá klenutá prostora, do kaple otevřená velkým obdélným otvorem. I na této straně ukončuje stěnu přesahující kamenná římsa. Nad římsou se zvedá nevysoký pás zdiva – snad zamýšleného tamburu. Sakristie je zaklenutá valenou klenbou. Před kaplí se nacházejí sokly a nepostavené sloupy. Soklů je celkem sedm. Před severovýchodním průčelím kaple jsou symetricky rozmístěné dvě trojice soklů. Vlevo (stojíc zády k průčelí kaple) jsou tři stejné mohutné kamenné sokly. Stojí na deskové základně a jsou třikrát odstupňované. Nejširší dolní stupeň je i nejvyšší, užší střední je nižší a nejužší horní je pak i nejnižší. Na soklech je osazena kruhová základna pro sloup (sloupy však na soklech nejsou). Vpravo jsou další tři sokly – ve stejném stádiu provedení je pouze sokl první zprava, další dva mají pouze dolní stupeň. Za soklem třetím zprava se nachází ještě jeden o zhruba poloviční výšce. Ve vzdálenější pozici je pak samostatně ležící horní část soklu, tj. horní dva stupně a základna pro sloup. Sloupů je u kaple celkem šest, jsou stejného provedení. Před severozápadním průčelím kaple, pod stromem, leží na terénu vedle sebe čtyři sloupy s kruhovou patkou a bez hlavice. Před severovýchodním průčelím kaple, vedle levé trojice soklů, leží na terénu sloupy dva.