kaplička sv. Anny

Kaple stojí pod dvěma mohutnými chráněnými lipami vlevo před branou mostu, který vede přes starý šíjový hradní příkop k zámku. Zadní strana kaple je včleněna do linie kamenné ohradní zdi, sledující vnější okraj příkopu. Nevelká stavba o mírně lichoběžníkové, ven se rozšiřující základně, orientovaná čelem k JV, je vyzděna pravděpodobně z homogenního cihelného materiálu. Novodobé vápenné monochromní omítky jsou lomeně bílé až světlešedé. Vnitřní prostor kaple, zaklenutý půlkruhovou valenou klenbou, se nálevkovitě otevírá celou svou šíří ven. Patky klenby jsou zdůrazněny profilovanou římsou. Čelní stěnu vyplňuje mělký výklenek, zakončený záclonovým obloukem kazulové formy. Před výklenek předstupuje zděná cihelná profilovaná menza, na níž stávala dřevěná socha sv. Anny vyučující P. Marii, uložená údajně v muzeu. Prostor uzavírala kovaná mříž, dnes nezvěstná. Exteriér stavby je tektonicky bohatě pročleněn. Zaoblená nároží kaple jsou z obou stran rámována pilastry s vysokými trojdílnými římsovými hlavicemi s hladkými vlysy, stejně utvářené pilastry lemují i zadní okraje bočních stran kaple. Součástí hlavic pilastrů je hustě profilovaná zalamovaná korunní římsa. Čelní jv. strana je v plné šíři prolomena otvorem s půlkruhovým záklenkem, lemovaným plochou šambránou. Průčelí kaple je završeno štítem s konkávně čtvrtkruhově projmutými bočními stranami a nízkým segmentovým horním obloukem s kamenným soklem, v němž byl zasazen kovaný kříž, dnes ztracený. Obvod štítu je lemován jednoduchým lehce vyžlabenými štukovým profilem. Střechu kaple tvoří rub vnitřní valené cihelné klenby, potažený novým betonovým potěrem.