kašna

Pískovcová kašna na půdorysu oktogonu pocházející z roku 1837 se nalézá v severozápadní části náměstí T. G. Masaryka v České Lípě (Böhmisch Leipa). Fundament kašny vyrovnávající současně terénní rozdíl svažujícího se náměstí je tvořen jednostupňovou schodnicí s profilovanou hranou. Na něm je osazeno vlastní těleso kašny skládající se z vnějšího pláště oktogonálního půdorysu a středního robustního sloupu. Vnější plášt tvoří pískovcové desky s plastickými obdélnými poli. Plocha severního pole oktogonu obsahuje ve svém středu letopočet datující kašnu do roku 1837. Nároží oktogonu jsou zdůrazněna předstupujícími okosenými deskami též zdobenými plastickými obdélnými poli. Vnitřní plocha nádrže kašny (v době prohlídky naplněna vodou) je opatřena dodatečně vloženými řezanými deskami o síle cca 8 cm oddělenými od vnějšího pláště asfaltovou izolací. Dno v současné době tvoří několikacentimetrová vrstva betonu. Střed kašny osazuje mohutný sloup, v dolní plošině opásaný architekturou podnože (patka, střední část a římsa) s předstupující čtveřicí pilířků, na nichž spočívají dekorativní delfíni. U delfínů, z jejichž úst tryská voda, se v partii nad ocasem nalézá motiv stylizovaného trojzubce. Horní část sloupu je zdobena kolem dokola vlysem s jemnou profilací palmet a stylizovaných trojlistů. Horní profilovaná římsa vynáší stříšku po okrajích sloupu zdobenou stylizovanými hrotitými obloučky. Vrchol středového sloupu tvoří piniová šiška, doplněná při restaurátorském zásahu v roce 1993. Kašna je v současnosti po nedávném restaurování v relativně dobrém stavu. Fundament kašny má urážené rohy schodnic, olámané jsou též některé partie profilace římsy podnože pro těla delfínů. Na těle středového sloupu lze pozorovat bílé výkvěty pravděpodobně solí. Z restaurátorských zpráv vyplývá, že podstatné části hlav tří delfínů jsou zhotoveny z nového pískovce. V restaurátorské zprávě z roku 2004 navrhuje restaurátor odstranění betonové vrstvy ze dna kašny, obnažení dna na původní pískovcové desky a vsazení olověného plechu.