kašna se šesti patníky

Kašna je umístěna uprostřed nádvoří jílovského zámku, v centru prosté zahradní úpravy, tvořené okružní cestou a čtyřmi radiálními chodníčky. Rovnoramenný kříž chodníčků, v jehož kruhovém křížení se kašna nachází, je komponován na osu zámeckého průčelí. Terén nádvoří je rovinný. Jde o pískovcovou kašnu na půdorysu takřka do kruhu zprohýbaného čtverce, s konvexně projmutými nárožími, a konkávně vypuklými boky. Akcentována je ve středu vertikálou fontány, tvořenou mísou na podstavci. Kašna je zhotovena z pískovce. Vnitřní vana a dno jsou vyložené černými plechovými pláty. Kašna, umístěná v mlatovém povrchu, je obestoupena šesti polygonálními patníky, ukončenými profilovanou hlavou. Bočnice kašny jsou zhotoveny ze svisle spojovaných kamenných bloků. Vnější profilace boků je tvořena vodorovně soklovou partií, která převýšeným profilem ustupuje na stěnu. Tu člení rytým okrajem vymezená zrcadla se čtvrtkruhově straženými rohy a hruběji pojednanou plochou. Dále přechází stěna patrným výžlabkem na profilovanou korunní římsu. Svislé členění boků vytváří spoje desek a půdorysná zalomení bočnic, která oddělují zrcadla. Nároží jsou konkávně skrojená, boky naopak konvexně vypuklé. Vnitřní vana je vyložená plechem se subtilními falci na bocích a svary na dně. Širší podstavec fontány přejímá půdorys kašny. Přechází zdvojenou ustupující profilací na kónický kanelovaný dřík podstavce. Ten je zakončen prstencem, na kterém již spočívá jako hlavice lavabo, kruhová mísa, armovaná výraznými hřebínky.