klášter augustiniánů

1) konvent 2) kostel Zvěstování P. Marie 3) hospodářská budova 4) ohradní zeď s portálem 5) opěrná zeď Objekty kláštera byly založené na svahu; terénní zlom se projevuje ve výškovém uspořádání jednotlivých křídel konventu. Konvent sestává ze čtyř na sebe kolmých křídel, která spolu s kostelem vymezují lehce lichoběžný rajský dvůr. Východní křídlo přerušuje v severní části loď kostela. Ze severního křídla se dochovala jen západní část. Nádvoří před východním průčelím konventu a současně jižním průčelím kostela je na jihu vymezené opěrnou zdí a na východě zbytkem ohradní zdi s portálem (pod nádvořím nebo jeho částí blíže neznámé sklepy). Nádvoří před západním průčelím konventu ohraničené od jihu hospodářskou budovou a ze severu opěrnou zdí, zhruba 2 m před fasádou konventu zalomenou k severu, kde se pak vytrácí v terénu. Přístupová cesta k areálu vede od V a Z. Jižně od konventu mezi terasou a zaniklým rybníkem se rozkládá prostor bývalé klášterní zahrady.