klášter hybernů (irských františkánů)

Areál se skládá z: 1. bývalý kostel (parcela č. 484/3) 2. bývalá konventní budova (parc.č. 484/5) a budova bez čp (parc.č. 484/6, při Hybernské ul.) 3. část pozemku dnešního nádvoří (parc.č. 484/3-část)- dlážděná plocha 1. - Původně klášterní kostel Neposkvrněného početí P.Marie při klášteře irských františkánů byl po zrušení kláštera r. 1774 upraven na celní úřad rakouského císařství v architektonicky střídmé formě s uplatněním minimální míry kompozičních prvků, inspirovaných empírovým slohem. tak Vzniklo empírové průčelí (1813-15) a do interieru baly vložena patra. Další přestavba v l. 1938-49 změnila kostel na výstavní síň, která k tomuto účelu sloužila až do r. 1991. Na konci 90. let započala přestavba na muzikálové divadlo, přičemž byl ubourána zadní část kostela (2000). Kompletní přestavba pro potřeby divadla dokončena r. 2006. Dobové cítění, ale i nedostatek finančních prostředků v době přestavby v období francouzských válek se odrazily v zjednodušeném exteriéru. Po odstranění barokního štítu a horní části věže bylo průčelí ukončeno mohutnou římsou komponovanou jako dórské kladí. Střední rizalit zvýrazňuje trojúhelný štít se štukovou výzdobou tympanonu. Mohutný bosovaný postament obsahuje dvojici kanelovaných dórských sloupů, vymezujících do hloubky zapuštěný portál. Čelní i boční stěny budovy prolamují termální okna. Původní půdorys kostela,mladší zásahy se dotkly základních konstrukcí, původní dispozice kostela není dnes zřetelná, protože barokní klenbu značně pozměnily empirové úpravy a zejména zcela novodobá dispozice divadelního sálu. Loď tvořila tři valeně zaklenutá pole s lunetovými výsečemi. 2. - Konventní budova sestává z trojkřídlé části, uzavírající s klášterním kostelem Neposkvrněného početí P.Marie při klášteře irských františkánů kvadraturu a severního křídla, navazujícího na závěr kostela. Všechny klasicistní venkovní fasády trojkřídlé části mají shodnou úpravu, počet patnácti okenních os i výšku. Přízemí je nad zdvojeným soklem členěno kvadratickou rustikou, okna nemají šambrány, ale pouze vpadlou rámující plochu. Rustika dosahuje až k průběžné parapetní římse. Dvorní fasády jsou jednodušší, hladké stěny prolamují okna ve štukových šambránách. Samostatné jižní křídlo za kostelem, vystavěné v místech někdejší zahrady, se obrací sedmnáctiosým hl. průčelím do Hybernské, je obdobně komponované jako hl. budova.