klášter kapucínů s kostelem sv. Josefa

Areál kapucínského kláštera se skládá z: 1. kostel sv. Josefa, nádvoří před kostelem, sochy před kostelem 2. čp. 1077 - hospic 1. - Kostel: Dispozice téměř orientovaného kostela je pravidelná obdélná jednolodní, střecha sedlová, průčelí z větší části uchovalo svou původní podobu (raně barokní vstupní portál) . Boční fasády kostela střídmé, nečleněné, prolomené pouze polokruhově ukončenými okny, zúžený závěr kostela rovněž jednoduchý (štít byl upraven v průběhu 19. stol.). Novotvarem je velké polokruhové okno vlevo od závěru (vzniklo prosklením odbourané části sakristie). Interiér - loď i dlouhé presbyterium klenuty valeně bez výsečí, boční stěny bez architektonického členění (pouze slabě profilovaná římsa odděluje klenební sféru), na JV straně lodě přiléhá kaple zaklenutá valeně. Vých. čelo lodi - nástěnná malba z r. 1862 od Fr. Duchoslava. Na JZ dodatečně vestavěná zděná kruchta, podklenutá trojicí placek. Po pravé straně presbyteria velká sakristie zaklenutá výsečovou klenbou. Nádvoří: Prostor před kostelem tzv. atrium, s pískovcovými plastikami sv. Judy Tadeáše a dvou andělů, odděleno od náměstí zdí s výklenkovými kaplemi (kompozice vrcholně barokní architektury) s barokními sochami sv. Jana Nepom. a sv. Fr. Serafinského. Sochy: pískovcové plastiky sv. Judy Tadeáše(1741) a dvou andělů (1708) - ateliér Fr. Preisse. Sochy andělů přeneseny r. 1855. Ve výklenkových kaplích barokní sochy sv. Jana Nepomomuckého (1730) a sv. Františka Serafinského (1708) - dílna Fr.Preisse. 2. - čp. 1077(hospic):Obdélný patrový nárožní domek, trojtraktový, krytý valbovou střechou s vikýřovými okénky, Z fasáda pětiosá, J tříosá, V tříosá a S dvouosá; fasády hladké, členěné římsami, okna rámována šambránami, v J. fasádě kamenný pravoúhlý portálek, S portál pozdně barokní, ostatní klasicistní.