klášter premonstrátek

1) konvent čp. 1 2) kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 3) prelatura čp. 166 4) bývalý kostel sv. Václava s kryptou 5) správní budova čp. 167 6) obytná budova čp. 169 7) bývalé chlévy 8) bývalé stodoly 9) plocha bývalého klášterního dvora 10) kašna 11) zahradní pavilon I. čp. 168 12) relikt zahradního pavilonu II. 13) věž I. jižní 14) věž II. severní 15) tarasní zeď a) relikt věže III. (jižní) b) relikt věže IV. (severní) 16) dům čp. 69, býv. sýpka 17) socha Krista 18) hřbitov řádových sester 19) zahrady a) zahrada prelatury b) konventní zahrada c) zahrada při správní budově d) velká zahrada s terasami 20) vnější ohrazení s branami a brankami a) brána I. s brankou I. b) brána II. c) brána III. d) branka II. u kostela 21) vnitřní ohrazení a) zdi při konventu b) zeď při zahradě prelatury s brankou c) koridor d) zeď u správní budovy 22) kanalizační a vodovodní systém Areál bývalého ženského kláštera v Chotěšově je umístěn v JZ části obce, na terase nad otevřeným údolím řeky Radbuzy. Jeho ohradní zdi uzavírají rozsáhlý pozemek. Cesta z Domažlic a Bavor, od JZ do Plzně se musela na Z a S jeho hraničním stavbám uhnout. Areál určují budovy konventu (1) v ústřední poloze, na severní straně probošství (3), na západ pokračují stavby hospodářského zázemí (6-8), na jihu správní budova (5). Tím je uzavřen rozlehlý klášterní dvůr (9), na dvoře stojí kašna (10). Mezi konventem a prelaturou stával klášterní kostel sv. Václava (4), dnes z budovy konventu vystupuje přistavený kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (2). Partery bočních průčelí čtyřkřídlého konventu dotvářely dva souměrné, zvlněné zahradní pavilony (11, 12). Těmito pavilony začíná tvarovaná opěrná zeď (15), zvyšující se směrem ke svému středu a v ose hlavního průčelí konventu vystupující ve formě břitu. Její součástí jsou při nárožích konventu dvě věže (13, 14). Klášterní budovy doplňuje několik zahrad (19) - zahrada prelatury na severní straně, konventní zahrada v centru, zahrada při správní budově čp. 167 a velká zahrada na jihu areálu pod tarasní zdi, ve spodní části rovinná, po stranách tvarují strmé svahy terasy. Ve V části velké zahrady stojí socha Krista (17), v západní části je umístěn hřbitůvek (18). Areál je vymezen takřka po celém obvodu ohradní zdí (20), prolomenou několika branami a brankami. Jednotlivé části areálu jsou také uvnitř odděleny dělícími zdmi (21). Pod plochou areálu probíhá kanalizační a vodovodní systém (22).