klášter s kostelem sv. Ignáce a sv. Fr. Xaverského

Rozsáhlý areál děkanského, dříve jezuitského kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského se rozkládá ve východní části historického jádra Březnice při frekventované cestě poblíž mostu a tvoří podstatnou a dominantní komponentu v urbanistické skladbě města. Rozlehlý komplex budov, postavený na místě sedmi zbořených měšťanských domů, sestává z vlastního kostela, který uzavírá východní stranu náměstí a čtyřkřídlé, stavebně s kostelem propojené budovy jezuitské koleje, situované severně od kostela v mírném svahu. Soubor staveb, seskupených kolem středního nádvoří, tvoří spolu se zahradou na východní straně areálu pravidelný půdorysný pravoúhelník, uzavřený proti okolní zástavbě. Stavebně dispoziční skladba areálu navazuje na tradici klasické monistické architektury, v níž chrám je vtažen do půdorysného obvodu architektonického celku. Kostel je postaven na půdoryse typickém pro jezuitské stavby. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s postranními kaplemi s emporami v patře. Na loď navazuje trojboce ukončený odsazený presbytář, k jehož severní straně přiléhá sakristie. Dvouvěžové průčelí člení pilastry, lisénové rámce a dotvářejí niky se sochami světců. K severní straně přiléhá budova někdejší jezuitské koleje, vystavěná na klasickém čtyřkřídlém půdorysu s vnitřním uzavřeným nádvořím. Předmětem památkové ochrany je kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského, budova jezuitské koleje a k tomu náležející pozemky.