klášter servitů s kostelem Zvěstování P. Marie

Areál: Gotická stavba kostela z r. 1360, nově zaklenut v 90.letech 15.století, regotizován B. Grueberem v l. 1858-63. Barokní novostavba kláštera na středověkých základech kol 1656, novogotická úprava dle projektu B.Gruebera v r. 1858. 1, kostel Zvěstování Panny Marie Na Slupi (Na Trávníčku) Dvoulodní orientovaná stavba, se čtvercovou lodí, klenutou na střední sloup a s presbytářem o jednom poli křížové klenby a polygonálním závěru. Na západě představena hranolová věž, která v patře přechází v oktogon. Stěny členěny vysokými úzkými lomenými okny, v lodi dvojdílnými, v závěru jednodílnými. Exteriér po celém obvodu obíhá parapetní římsa, jednou odstupněné opěráky, završené kombinací pultové stříšky se sedlovou.Kostel zastřešen sedlovou střechou, krytou prejzy, věž jehlancovou střechou, s plechovou krytinou. V interiéru do klenby ústí hruškovcová žebra, která jsou posazena na listových hlavicích oblých přípor, zasazených v podokenní průběžné římse. Na svornících v presbytáři štítek s českým lvem, v lodi znak Švába z Chvatliny, za něhož loď zaklenuta kol. 1480. Klenba lodi tvořena čtyřmi čtvercovými poli s křížovými klenbami, naproti vítěznému oblouku se objevuje trojpaprsek. Pseudogotická z doby regotizace B. Grueberem je kruchta, oratoř, portál ke kapli Bolestné Panny Marie. Kružby novodobé. 2, čp. 450 - bývalý klášter servitů Čtyřkřídlá dvoutraktová patrová uzavřená dispozice kolem čtvercového bývalého rajského dvora, na nárožích zdůrazněna rizality, které jsou o patro nadstavěny. Přízemí od patra děleno novogotickou římsou,členěno pásovou rustikou, v patře prolomena obdélná pravoúhle zakončená novogotická okna s šambranami, v suprafenestrách motiv lomených oblouků, v parapetech plaménkové kružby. Nad okny pravoúhle se zalamující římsa. Fasáda do zahrady nečleněná hladká, ve dvorní fasádě v přízemí okna půlkruhově zakončená, v patře segmentově, jsou lemována šambranami, ve všech čtyřech nárožích rajského dvora čtyřboké přístavby. V přízemí prolomeny novogotické sedlové portály. Okna přízemí jednoduchá pravoúhle zakončená. Stavba je kryta sedlovými střechami s prejzovou krytinou. Bývalý ambit na všech čtyřech stranách klenut valenými klenbami se styčnými výsečemi. Do SZ kouta B. Grueber vložil novogotické reprezentativní trojramenné schodiště, jehož zábradlí je tvořeno plaménkovými kružbami. 3, rajský dvůr Čtvercový, uprostřed novodobé studniční stavení, vzrostlá zeleň. 4, zahrada Naléhá vzadu na východní průčelí kláštera. Vymezena obdélnou parcelou, uprostřed trávník s dřevinami, kolem něj dokola cesta. Další část zahrady po jižní straně kostela, navazuje na ni novostavba Revmatologického ústavu. Na podstavcích umístěny sochy od J. Maxe. 5, ohradní zeď Obíhá kolem celého objektu kláštera, tvoří ji hranolové, na rozích okosené kamenné pilíře, mezi nimi ozdobná mříž. 6, čp. 451 Klasicistní novostavba z r. 1811 dle projektu Heinricha Hausknechta. Obdélná patrová dispozice se sedlovou střechou krytou prejzy. Hlavní průčelí člení 11 okenních os, pravoúhle zakončených, lemovaných profilovanými šambranami. Ve čtvrté ose zleva umístěn půlkruhově zakončený portál, osazený do klasicistní pilastrové edikuly s průběžnou římsou v nadpraží.Přízemí od patra dělí kordonová římsa.V interiéru klenuta vstupní síň přízemí,přední pole českou plackou, zadní pole křížovou klenbou.Po levé straně je situováno trojramenné schodiště do patra, klenuto segmentově valeně a nad podestami plackami. Místnosti patra plochostropé.