klášter voršilek

Dvoupatrová trojkřídlá budova. Hlavní průčelí o 15 okenních osách je situováno do Poděbradovy třídy. Tři střední a tři krajní okenní osy vystupují v risality, které v přízemí člení omítkové pásování, v patrech ionizující pilastry; ostění oken, nadokenní římsy, supraporty a parapetní zazdívky jsou provedeny v architektonicky bohatších formách než u oken mezi risality. Do budovy se vstupuje půlkruhově zaklenutým portálem ve středním risalitu. Portál je rámován edikulou sestávající ze sloupů představených pilastrům. Sloupy nesou zalamované kladí a římsu, která je základem balkonu. Střední risalit je završen trojúhelným štítkem, krajní risality ukončují segmentové štítky. Ve vrcholech štítů jsou osazeny sochy světců. Ustupující části průčelí hmotově dotvářejí vikýře s volutovými křídly a uprostřed s oválnými okénky. Vstupní prostor kláštera je zaklenut českou plackou. Rozsah křídel je dvoutraktový s chodbou při vnitřních stranách. Chodby mají křížové klenby rozvržené pásy na zdvojených pilastrech. Místnosti jsou plochostropé. V koutě mezi jihovýchodním a severovýchodním křídlem je vloženo monumentální pilířové schodiště oválného půdorysu. Pod objektem jsou vyzděné sklepy s cihelnými valenými klenbami./Kaple je situována při nároží Poděbradovy třídy a Zvonařské ulice a spolu se sousední sakristií je stavebně připojena k jihovýchodnímu křídlu kláštera./ Předmětem ochrany je klášter, kostel, ohradní zeď s mřížovým oplocením, výklenková kaplička, socha Onufria, klášterní zahrada a pozemky vymezeného areálu.