klášter voršilek s kostelem sv. Voršily

Klášter Voršilek čp. 139 zahrnuje: - kostel sv. Voršily - klášterní budovy čp. 139 s hospodářským křídlem - školní budova čp. 139 - zahradní pavilon - zahrada - socha sv. Jana Nepomuckého na SV straně kostela Součástí areálu není objekt trafostanice (na parc.č.945/3). Popis: Kostel sv. Voršily Jednolodní obdélná stavba s presbytářem pravoúhle zakončeným s okosenými rohy. Fasáda do ulice Národní konvexně-konkávně projmutá,vertikálně členěna pilastry, bočními nikami se sochami, okny segmentově zakončenými v štukových šambranách, mezi nimi vpadlými zrcadlovými poli. Završena obdélným štítem se segmentovým frontonem. Na atice sochy světců. Hlavní vstupní portál lemován ostěním s ušima, v nadpraží socha sv. Voršily na volutovém soklu uprostřed rozeklaného segmentového frontonu portálu. V interiéru dvě pole lodi a presbytář zaklenuty plackami na pasech, střední část lodi valenou klenbou s výsečemi. Konventní budova Zahrnuje základní obdélné křídlo, navazující v uliční frontě na kostel, dále se jedná o hlavní křídlo na půdorysu latinského kříže, navazující kolmo na předchozí křídlo. Na východní straně se připojuje dlouhé úzké křídlo, uzavírající dispozici na východě. Dvorní fasády objektu latinského kříže hladké, prolomeny obdélnými, pravoúhle zakončenými okny v šambranách,v přízemí mají okna zdobené barokní mříže. Střechy zvalbené, krytina prejzová. Fasády do ulice Národní členěny pásovou, po celé ploše zdobena rustikou, třípodlažní, okna v přízemí obdélná, s nadokenní průběžnou římsou, s ozdobnou barokní mříží. V parapetních výplních bosa. Nad nimi čtvercová slepá okénka, pak kordon, pod ním triglyfy s metopami. Okna 1. patra se střídavými trojúhelnými a segmentovými frontony a s hlavními klenáky v ose šambran. Okna 2. p. jednoduchá obdélná se šambranami. Završena korunní římsou se zubořezem. Vstupní portál, v nadpraží socha sv. Voršily, pravoúhlý, s ostěním s ušima. Nápis "Haec Est Patrona Nostra Anno MDCLXXVII". Obdobně členěny fasády v ulici Voršilské, jen bohatěji dekorovaná okna: v suprafenestrách se objevují šátky a reliéfní vegetabilní motivy a maskarony. V interiérech kláštera dochováno mnoho kamenných portálů pravoúhle zakončených s ostěním s ušima a obdélným nadsvětlíkem. Schodiště, nadklenuté konickou valenou klenbou, vede do patra, v němž jsou prostory chodeb zaklenuty valenými klenbami a čtvercové místnosti, do nichž se vstupuje jednoduchými kamennými pravoúhle zakončenými portály, jsou zaklenuty valeně s výsečemi nebo se styčnými lunetami. Pozoruhodná kaple, klenutá valeně s výsečemi. V patře místnost se štukovým stropem. Hospodářská budova Váže se k latinskému kříži na východní straně. Jedná se o obdélnou přízemní budovu s valbovou střechou, krytou prejzy. Stěny jsou prolomeny obdélnými, pravoúhle zakončenými okny v šambranách. V současnosti slouží jako Odběrna Endokrinologického ústavu. Socha sv. Jana Nepomuckého Sousoší umístěno na severovýchodní straně kostela. Na třech podstavcích, ve spodní části hranolových a ve svrchní části konvexně vyklenutých, jsou situovány uprostřed socha sv. Jana Nepomuckého s krucifixem, na dvou postranních putti. Na soklu sv. Jana latinský zlacený nápis: "Divo Joanni Nepomuceno suo amalorum incursu defensori Debitae Gratitudinis et venerationis ergo Posuit parthenia domus societatis S. Ursulae Neo Prague MDCCXLVII". Světec oděn v tradičním rouchu. Zahrada na čtvercového půdorysu, se vzrostlou zelení po stranách ústředního parteru s růžemi a travnatými plochami. Pavilon v zahradě Je umístěn při vstupu z Ostrovní ulice. Na kruhovém půdorysu se střechou, krytou plechem, klenut kupolí na hranolových pilířích. Jedná se o obnovenou stavbu, bez dochování původních konstrukcí.