kočárovna

Kočárovna se nachází v severozápadním koutu zámeckého nádvoří. Podélným hlavním průčelím se obrací do nádvoří, k okružní mlatové cestě. Její boční a zadní stěna je součástí zámecké ohradní zdi. Půdorys přízemního objektu je obdélný, v poměru stran cca 1:2. Kočárovna je zděná, omítaná, fasáda má sytě oranžový vápenný nátěr. Valbová střecha na domě je symetrická, krytá bobrovkami, kladenými dvojitě. Hřeben má přibližně západovýchodní směr. Nad hlavním jižním podélným průčelím je umístěn v ose kompozice, nad reliéfním epitafem, shozový resp. nakládací valbový vikýř. Boky má obložené červenými vláknocementovými šablonami nakoso. Střecha je bez komínů. Dům má prosté horizontální členění, na jednoduchý hladký mírně předstoupený sokl navazují jen nepatrně hrubší stěny, pouze šambrány otvorů mají architektonické článkování. Kompozici završuje korunní fabionová hladká římsa. Symetrické vjezdové průčelí má v přízemí dvoje vrata. Vjezdy jsou zaklenuty stlačenými oblouky. Omítková šambrána otvoru je článkována jako dva hladké pilastry s římsovými hlavicemi a na nich osazený oválný hladký oblouk s klenákem. Vrata jsou čtyřdílná. Každé křídlo je dělené na tři pole pod římsou a jedno nad ní. Dřevěná římsa navazuje na výškovou úroveň a profilaci hlavic pilastrů. Jednotlivá pole rámových křídel jsou vyložena švartnami vyskládanými do čtverce nakoso. Mezi vjezdy je druhotně umístěn bohatě zdobený barokní pískovcový epitaf, původně supraporta.