kolonáda

Odlehčený, stranově prostupný objekt se skládá ze tří částí podepřených sloupovím. Zhruba čtvercové centrální síně na způsob antického templu, prolomené k jihozápadu předním, hlavním tříosým portikem završeným trojúhelníkovým štítem olemovaným římsami (tetrastylos) a k severovýchodu zadním, osově uzavřeným mnohoúhelníkovým závěrem. Mezera mezi ním a parkánovou zdí dnes slouží pro technické zázemí a je uzamčena mříží. Kolmo k prostoře, dlouhým průchozím chodníkem od severozápadu k jihovýchodu, jsou pak přistavena užší obdélná křídla se sníženým stropem, která jsou na severovýchodní, tj. pohledově zadní straně, zakončena bočními polygonálními rizality. Architektonický řád kolonády evokuje toskánské tvarosloví. Mírně vyduté dříky sloupů, stojící na čtvercových kamenných deskách, jsou hladké a na poklep duté. Jejich paty jsou tvořeny profilovanými oblouny, hlavy pak prstenci. Čtvercové krycí desky hlavic částečně přesahují hladké kladí, zvnějšku orámované průběžnou lištou, nahoře pak vystupující korunní římsou. V ústředním salonu, mezi postranními galeriemi, jsou sloupy nad hlavicemi zvýšeny hranolovými dříky s lištami a fabiony, jež podpírají zvýšený, v rozích zaoblený strop. Tympanon hlavního průčelí a osový závěr je vyplněn prkenným obkladem. Nízkou střechu s plechovou krytinou tvoří průnik sedlové a valbové konstrukce s římsovým zalomením. Podlaha půdorysu je vydlážděna.