Kolovratský palác

Hl. budova + připojený přístavek pravo Fasáda do Ovocného trhu: jedenáctiosá, dvoupatrová. Přístavek vpravo tříosý. Sedlová střecha s vikýři, tři větší štítové a dva menší. Parter novodobě upraven kromě vstupního portálu. Okna 1.p. střídavě trojúhelné a segmentové frontony, kamenné ostění s uchy a kapkami, meziokenní plochy s štukovými rámci v obou patrech, vystupující parapety oken s vpadlými poly, stejně tak v meziokenních plochách. Průběžné parapetní římsy a kordonové římsy, mohutná korunní římsa nesená konzolami, válečné trofeje v metopách. Nároží s rustikovanými pilastry. Dvorní průčelí zjednodušeno okna bez frontonů, v přízemí vyzděné arkády s okny,překlad i stojky s klenáky.