konzistoř

Volně stojící dům protáhlého, přibližně obdélného půdorysu situovaný ve svahu. Vzhledem k výrazně klesajícímu terénu na východní straně je dům patrový, umístěn na vysoké podnoži se sníženým přízemím vyrovnávající terénní nerovnost. Uliční průčelí je šestiosé, prolomené nepravidelně rozmístěnými oválnými okenními otvory s lištovými šambránami krytými mřížemi z diagonálně se křížících prutů čtyřbokého profilu. Ve druhé ose zleva je osazen pozdně barokní pravoúhlý portál s profilovaným pískovcovým ostěním s lištou s ušima. Nad portálem vstupu se nachází mohutná polychromovaná kartuš se zavíjenými a akantovými ornamenty nesoucí reliéfní oválný čtvrcený znak se srdečním štítkem prvního brněnského biskupa Matyáše Františka Chorinského. V polích znaku jsou střídavě umístěny dvouhlavé orlice a ve dvou řadách zuby hřebene, ve srdečním štítku lyra. Vrchol kartuše tvoří reliéfní koruna a kardinálský klobouk. Ve spodní oválné rozšířené části kartuše se nachází nápisové pole s rytým nápisem v kapitále: CONSISTORIUM/ANNO MDCCLXXVIII//. Východní patrové průčelí je v přízemí prolomeno vysokými pravoúhlými okenními otvory a pravoúhlým vstupem v půlkruhově zaklenutých převýšených vpadlinách rámovaných lištovými šambránami, prolomených dále výše nad okny oválnými otvory. V severní části je východní průčelí v přízemí prolomeno menšími pravoúhlými okenními otvory. Desetiosé východní průčelí v patře je prolomeno pravoúhlými okenními otvory s profilovanými šambránami a podokenními římsami, s výjimkou tří jižních otvorů doplněných segmentově vypjatými a do volut stáčenými nebo do hrotů zalamovanými profilovanými návojovými římsami, pod nimiž se v suprafenestrách nachází bohatý ornamentální dekor. Průčelí završuje vyložená profilovaná korunní římsa. Přízemí má plochostropou dvoutraktovou dispozici s fabiony a mělce vpadlými lištami orámovanými zrcadlem, v pravé části dispozice zřetelně mladšího původu. Snížené přízemí, upravené pro potřeby restaurace má na jihovýchodní straně příčný dvoutakt, zaklenutý pruskými segmentovými plackami do půleliptických pasů. Ostatní prostory předělené příčkami si vesměs dochovaly vysoké barokní polokruhově valené výsečové klenby. Vývojově pozoruhodná je severozápadní obvodová zeď, jejíž část, přecházející ke středověké hradbě, je 160 – 170 cm silná. Sklepy, zadaptované pro účely vinárny, jsou v plném rozsahu situovány na severozápadní straně domu. Prostor pod západní částí dispozice (450 x 500 cm) má obvodové zdivo z velkých kusů lomového kamene opevňovacího charakteru. Výška patky asi 120 – 130 cm, na čelních stranách do výše 2 – 3 m. Prostor je zaklenut příčnou cihelnou polokruhově valenou klenbou ( formát cihel 4 – 5 cm), prolomenou na severovýchodní straně trojúhelnými lunetami s vrcholy do ztracena. Užší z těchto lunet na severní straně má hrotivé čelo. Ze sklepa vedle portálek dodavšího prostoru nejihovýchodní straně, polokruhově zaklenutý, z cihel ú)zlých 4 – 5 cm. Nad portálem ze sousedního sklepa je patrný mitrový záklenek opět z těchto tenkých cihel. Zmíněný hloubkově orientovaný sklepní prostor je klenutý půlkruhově až parabolicky valenou cihelnou klenbou s cihlami opět 4 – 5 cm vysokými. Obvodové zdivo vyzděno v plném rozsahu z lomového kamene. Na jižní straně se nalézá ve skálo je vyhloubený nepravidelný otvor, před nímž je vysoký lomený cihelný pas asi 300 cm široký a 300 cm vysoký. Při patkách cihelné, pyramidové zesílení. Výška cihel 4 -5 cm, výška pasu 30 cm, šíře 80 cm. Mezi cihlami je vrstva 2 – 3 cm malty. Poslední sklep, při severním konci budovy, je zaklenut stlačenou valenou klenbou s protilehlými trojúhelnými lunetami parabolickými čely.