kostel Archanděla Michaela

Situace Kolem kostela je zatravněná plocha nepravidelného obrysu, původního hřbitova. Na jižní straně je prostranství ohraničeno opěrnou zídkou vysokou místy přes 1 m. Na západním konci se zídka obloukovitě stáčí k severu a pak je přisazena k jižní stěně věže kostela. Zdivo je režné z bílých cihel. Betonová koruna je oboustranně spádovaná. Při věži na zídce je ještě nízký plot ze železných prutů. Osově proti jižnímu portálu lodi je zídka přerušena a zalomena k severu. Plocha po severní straně kostela je dnes soukromá a na Z a V ohraničená je dřevěným plotem. Štěrková cesta k jižnímu vstupu lodi je již zarostlá trávou. Těsně před vstupem jsou položeny ploché kameny. V blízkosti kostela na J a V straně jsou staré kaštany a několik keřů. Necelé 2 m před západním průčelím probíhá hlavní silnice, která se stáčí před jižní zídku. Na S a V za jsou prostranstvím další soukromé pozemky, na jihu za silnící bývalá fara a na západě se nachází zahrada s domkem. Dispozice: Podélná osa kostela je téměř přesně ve směru V-Z s presbytářem na východní straně. Loď je obdélného půdorysu s opěráky u podélných stěn. Presbytář je navenek stejně široký i vysoký jako loď. V podélném směru lehce obdélný s trojbokým závěrem (jeví se jako 3 strany mírně podélně zploštělého osmiúhelníka). V půdorysných zlomech závěru jsou opěráky. V interiéru je oddělený prostor presbytáře od lodi vítězným obloukem. Při západním konci jižní fasády lodi je věž čtvercového půdorysu. Západní fasáda lícuje s průčelím lodi. Severní stěna věže je přiložena ke zdi lodi. Interiér po výšce je rozdělený na 5 podlaží. Do SV koutu přízemí a 1. patra je vestavěno schodiště kruhového půdorysu pro přístup do 1. a 2. patra. Na schodiště se chodí z přízemí věže nebo z podkruchtí. Ze schodiště je dostupná také kruchta. V posledním 4. patře se nachází zvonová stolice. Po severním boku presbytáře je obdélná komora (delší stěna V-Z). K jižní straně presbytáře je přisazena cca čtvercová sakristie. Mezi východní stěnou sakristie a jižní zdí presbytáře je lehce obdélný přístavek bývalé oratoře. Jeho interiér dnes přístupný jen ze sakristie. Exteriéry Loď: Vyšší sedlová střecha má ostřeji podseknuté krátké námětky. Krytina je ze šablon hliníkového plechu (alukryt). Několik prosklených vylezáků. Před stěnou věže je pult spádovaný k východu. Na západní straně je lehce předsazený sokl z obílených kamenných desek. Při jeho patě je ještě hladce omítnutá nízká přizdívka z cihel, ukončená zhruba vodorovně. Podélné stěny jsou ukončeny zděnou římsou s jednoduchým štukovým profilem. Na západní fasádě v úrovni koruny je jednoduchá štuková fabionová římsa chráněná shora plechem. Omítky fasád jsou štukové. Podélné stěny nemají žádné členění. Plocha západního průčelí je rozdělena svazkovými pilastry na 3 pole (střední o málo širší). Okolo pilastrů je uskočený sokl i část korunní římsy. Ploché hlavice mají podobu jednoduché kartuše s vyrytým oválným zrcadlem uprostřed a kruhovými terči v horních rozích. Nad hlavicemi je průběžná římska podložená oblou lištou. V polích mezi pilastry jsou úzké lisény spojené nad soklem pásem a nahoře protažené také až do římsy. V severním poli jsou spojeny lisény ještě vodorovným pásem nad oknem přízemí. Západní štít je zděný, hladce omítnutý, v patě zhruba zalícovaný se stěnou a nahoře vytažený nad střešní plochy. Vyšší obdélná základna má plochý omítnutý soklík, který se lomí kolem postranních lisén. V lisénách jsou 2 obdélné vpadliny nad sebou. Okraje základové plochy jsou kryté kamennými deskami, na nichž jsouc osazeny obelisky ze stejného materiálu. následují šikmá a lehce projmutá ramena chráněná také kamennými deskami. provázena štukovými pásy, které jsou dole i nahoře vodorovně propojeny. Horní vodorovný pás je ale z větší části cca půlkruhově prohnutý. Vrcholový tympanon má v zásadě lichoběžný tvar. Části šikmých ploch jsou přímé a části segmentově prohnuté. Krycí desky jsou stejné. V patách jsou osazeny na čtyřbokých podstavcích kamenné koule a ve vrcholu kamenná plastika. Pod okraji tympanonu se nacházejí pilířky s vpadlým obdélným polem. Pod pilířky pokračují dolů malované pásy s vykrajovanými zrcadly. Pilířky jsou spojeny téměř půlkruhově zvednutým pásem s vodorovnými krajními úseky. Uprostřed štítu na výšku je obdélná vpadlina s odsazeným stlačeným záklenkem a stejně vytvarovanou parapetní deskou. Boky uprostřed výšky jsou vyostření směrem ven. Vůkol je šambrána. V přímém čelu niky je větrací otvor. U jižní stěny jsou 4 vysoké opěráky. Západní přiléhá k boku věže. Východní opěrák asi odpovídá rozhraní lodi a presbytáře. Sokl nemaje. Pultové stříšky jsou kryté alukrytem. Zdivo je hladce omítnuté a čela jsou svislá. Zhruba v polovině výšky je obvod mírně redukovaný. V místě ústupků jsou cihelné omítnuté římsky podložené pásem. V čelech obou vnitřních opěráků jsou zazděné kamenné desky s reliéfním nápisem a letopočtem (asi 1574). Severní čtyři opěráky jsou řešeny stejně, ale rozmístěny v hustším sledu. Východní opěrák je posunutý od předpokládaného SV nároží k západu a je citlivý. Při západní stěně sakristie stojí ještě nižší opěrák s šikmým čelem po celé výšce; je omítnutý a bez soklu. Podobný je ještě mezi 1. a 2. hlavním opěrákem od východu. V ose západní stěny je pravoúhlý portál. Kamenné obílené ostění má soklíky s vpadlým polem. Vnější lištu s uchy a kapkami a vrcholový klenák s diamantovým řezem. Na čele ostění jsou po obvodě plastická zrcadla s obloučky nebo výžlabky na kratších stranách. Zvlněná křídla supraporty jsou ve vrcholu zatočená do volut. Pod plastické pole kopírující obrysem supraportu. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlové rámové s kosočtverečně skládanou výplní. Ozdobné deskové závěsy (asi barokní). Předložené kamenné schodiště je s trubkovým zábradlím. Ve východní polovině jižní stěny je obdélný portál se žulovým ostěním. Na soklících i po obvodě jsou plastická zrcadla (obdoba západního portálu). Vnější lišta má ucha s kapkami, dveře dřevěné rámové dvoukřídlové s diagonálně skládanými prkny. Závěsy jsou háčkované, deskové s ozdobnými motivy (asi 1. polovina 18. století). V protější zdi na stejném místě je ještě jeden vstup. Krytý je předsazeným zděným segmentovým pasem rozepjatým mezi sousedními opěráky. Nad tím vším je pultová plechová stříška. V líci je provizorní prkenná výplň (vlastní ostění není patrné). Z interiéru je vidět, že dveře jsou stejné jako v protějším vstupu. V jižní stěně jsou 3 kasulová okna. Šikmé špalety jsou omítnuté stejně jako redukované ostění. Hladké šambrány s vrcholovým klenákem s vpadlým zrcadlem. Dřevěné dělené rámy jsou s neprůhledným tabulovým sklem (1. polovina 20. století?). Ve středním okně je dělený rám z pásového železa. Zaklení tvoří tabulky do olova s malovaným figurálním obrazem (celek asi z počátku 20. století). V střední části severní stěny jsou 2 podobná okna. Levé má boky špalety asymetricky zešikmené. V jednom je dřevěný a v jednom železný rám. Kruchta je přisvětlena od západu kasulovým oknem. Rám je dřevěný (1. polovina 20. století?). Nad ním je ještě ležatě oválné okno se zděným ostěním. Předsazená špaleta má pohledově tvar plochého čtyřlistu. Pasparta. Dřevěný rám je s neprůhledným sklem (2. polovina 20. století). Do podkruchtí ústí od západu 2 na výšku obdélná okna umístěná v postranních polích. Kamenné obílené ostění je s vnější lištou a uchy. Výplň je ze skleněných tvarovek (2. polovina 20. století). Voštinová mříž. V postranních polích západní stěny a v úrovni patra vysoké výklenky cca půlkruhového půdorysu. Zakončené je konchou a lemované profilovanou šambránou. V patě konchy je pásek s volutkami a mušlí uprostřed. Pásek přerušuje šambránu. Uvnitř výklenku jsou kamenné sochy na čtyřbokých podstavcích. Při západním konci severní stěny jsou vysazeny po celé výšce ploché omítnuté šmorce. V západní části jižní stěny je osazena kamenná pamětní deska s reliéfním nápisem a letopočtem 1574. Presbytář: Sedlová střechy plynule pokračuje z lodi se zachováním výškové úrovně hřebene i tvaru námětků. Nad stěnami závěru jsou strmé valby. Krytina je z alukrytu. Několik prosklených poklopů se zde také nachází. Na východním konci hřebene je malinký křížek. Ve východní části střechy je osmiboký sanktusník, který je ale opláštěný pozinkovaným plechem. V lucerně na výšku jsou obdélné otvory s odsazeným půlkruhovým záklenkem. V patě otvorů je římska. Obvod lucerny nahoře končí složitěji profilovanou římskou. Cibulová stříška je podložená náběhem s oblou lištou. Na hrotnici je makovice a křížek. Krytina je z pozinkovaného plechu. Sokl není proveden. Koruna stěn je ve stejné úrovni jako na lodi. Smaltový profil zděné římsy se nemění. Štukové omítky postrádají členění. V půdorysných zlomech závěru jsou rozpěrné pilíře. Hladce omítnuté a bez soklu. Pultové stříšky s alukrytem čela jsou svislá. Zhruba v polovině výšky je obvodový ústupek s jednoduchou omítnutou římskou podloženou pásem. V JV a SV stěně je kasulové okno. Zešikmená špaleta je omítnutá. Posunuté ostění je zděné. Okolo dokola je šambrána. Ve vrcholovém klenáku je vpadlé pole. Dělený rám je z pásového železa. Na zasklení je do olova malovaný obraz s náboženským motivem (na zasklení JV okna letopočet 1908; zasklení druhého okna je novodobé). Ve východní stěně je podobné okno, ale boky špalety jsou svislé a záklenek a parapet je stlačený a navíc, je odsazený. Dřevěný dělený rám (1. polovina 20. století?). Ve východní části jižní stěny je na výšku obdélné okno s odsazeným stlačeným záklenkem. Spodní část okna zakrývá střecha přístavku. Železný rám se zasklením do olova. Malovaný obraz s figurálním motivem (celek nejspíše z 1. poloviny 20. století). V severní stěně je mezi východní zdí sakristie a nárožním opěrákem od terénu vysoká a hluboká vpadlina. Začíná od terénu a je ukončena stlačeným obloukem. Čelo přímé. O čelo SV opěráku je opřený kamenný pamětní kříž. Věž: Nízká stanová střecha má krytinu z alukrytu. Je zde plechový poklop. Ve vrcholu je křížek. Lehce předsazený sokl je obložený kamennými deskami a na západní straně je ještě k tomu obílený. Na západní straně je před soklem nízká omítnutá přizdívka. Zděná korunní římsa má složitý a jemný štukový profil. Nad středy stěn je vyšším segmentovým obloukem zvednutá. Zdivo pokrývá štuková omítka. Ze západní stěny lodi na fasády přechází korunní římsa, která rozděluje věž na dvě cca stejně vysoké etáže. Shora je římska oplechovaná. Na J a V profilaci římsky doplňuje spodní oblounek. Ve spodní etáži jsou při nárožích svazkové pilastry. Okolo dokola nich se zalamuje sokl i kordonová římska. Pouze na západní straně mají ploché hlavice podobné kartuši (stejné jako u pilastrů lodi). Nad hlavicemi je průběžný profilovaný pásek, který také přechází z lodi. Mezi pilastry jsou provedeny lisény spojené nad soklem pásem. V patě horní etáže je malinký soklík. Při nárožích jsou opět svazkové pilastry, v jejichž místě jsou malinký soklík i korunní římsa zalomeny. Hlavice tvoří oblé lišty, zalomené přes nároží. V polích jsou opět lisény, propojené pod korunní římsou vyšším pásem. Mezi 3. a 4. patrem jsou lisény propojené vodorovným pásem. Na J a V straně je místy vidět zdivo z lomového kamene, pískovce a cihel. Pilastry jsou také ze smíšeného materiálu. V soklíku jsou nad kordonovou římskou cihelné plenty. Na západní straně je vstup do přízemí. v celé síle zdi jsou šikmé omítnuté boky a plochý v patách odsazený trojlistý záklenek. Okolo vstupu je šambrána. Vrstvený vrcholový klenák má uprostřed vpadlé pole pod záclonovitou kamennou supraportou plastické pole cca trojúhelného tvaru. Otvor je uzavřený ozdobnou mříží (novodobá). Přízemí je osvětleno od jihu ležatě obdélným oknem. Žulové ostění provází vnější lišta s uchy. Dřevěný rám dělí kříž. Neprůhledné sklo (2. polovina 20. století). V pravé polovině východní stěny je podobné okno na schody do patra. Kamenné ostění má navíc parapetní římsu. Nad překladem je vidět cihelný segmentový vynášecí pas. Dřevěný dělený rám (1. polovina 20. století?); před mříž. V 1. patře na Z, J a V na výšku obdélné okno; u západního je plochý segmentový záklenek. Kolmé omítnuté ostění se šambránou. Hladké dvoukřídlové okenice jsou se svlaky (okenice J a V okna možná z 1. poloviny 19. století, u západního okna výplň je nová). V dalším podlaží jsou 3 stejná okna (pouze o něco vyšší). V dřevěných dvoukřídlových okenicích jsou větrací otvory (možná klasicistní. Okenice v západním okně jsou ale bohužel novodobé). Místnost ve 3. patře osvětlená od Z, J a V na výšku obdélným oknem se zděným ostěním. Omítková šambrána a kamenná parapetní římsa. Dvoukřídlové dřevěné plné okenice se svlaky a větracími otvory (snad 1. polovina 19. století, výplň západního okna je novodobá). Ve 4. patře na každé straně je na výšku obdélné okno se segmentovým záklenkem. Ostění i záklenky jsou cihelné omítnuté. Kamenné parapetní římsy. Dřevěný je rám s dvoukřídlovými žaluziovými okenicemi (asi 2. polovina 19. století). V západním okně jsou plné dřevěné okenice (novodobé). Po levé straně východního okna přízemí ležatě je obdélná vpadlina s pamětní deskou; lemovaná šambránou. Komora: Je krytá vyšší pultovou střechou spádovanou k severu. Alukryt. Bez vikýřů. Sokl zde není proveden. Na severní straně je zděná omítnutá korunní římsa s šikmo podseknutým čelem. podložená pásem. Hladké omítky nemají žádné členění. Oba štíty jsou zděné a hladce omítnuté. Čela v patě jsou neodsazená a nahoře ukončená pod střechou. Ve východním štítu je na výšku obdélný vstupní otvor se zděným ostěním. Prkenná svlaková dvířka s pásovými závěsy (2. polovina 19. století?). V severní stěně jsou ležaté obdélné okno. Žulové ostění provází vnější lišta s uchy. Dřevěný rám (1. polovina 20. století?). Před mříž. Ve východní stěně je ještě podobné okno. Žulové ostění má vnější lištu a parapetní římsu, dřevěný rám (1. polovina 20. století?) Proplétaná mříž. Nad překladem je větrací čtvercový otvor. Sakristie: Valbová střecha s alukrytem. Sokl není proveden. Po obvodě je zděná korunní římsa s maltovým fabionem. Omítky fasád jsou štukové. Přes volná nároží jsou zalomené výraznější kvádrované lisény. Na Z a J straně je dále plošší uzavřené lisénové rámce. Na jihu je obdélný portál s nadsvětlíkem. Žulové ostění je doplněno soklíky a vnější lištou s uchy. Dřevěné svlakové dveře s klasovitě skládanými prkny. Závěsy jsou pásové (nejspíše barokní). V nadsvětlíku je dřevěný rám (19. století?) a mříž. Interiér je osvětlený od západu asymetricky umístěným oknem, které je nízké pravoúhlé s žulovým olištovaným ostěním a parapetní římsou. Má dřevěný dělený rám (možná 1. polovina 19. století) a také proplétanou mříž. Přístavek u sakristie: Pultová střecha je spádovaná k jihu. Šablony jsou z hliníkového plechu. Sokl není. Koruna jižní stěny je níže než u předsíně. Římsa je zděná desková. Omítky fasád jsou štukové bez členění. Zdivo východního štítu je hladce omítnuté a zalícované se stěnou i střešní plochou. Na východní straně cca je čtvercové okno. Žulové ostění má vnější lištu a parapetní římsu. Dřevěný rám s dělenými křídly (2. polovina 20. století); mříž je z pásoviny. V jižní stěně je zazděný pravoúhlý portál s nadsvětlíkem. Žulové ostění má soklíky a vnější lištu s uchy výplň funkčního nadsvětlíku tvoří skleněné tvarovky (2. polovina 20. století). Proplétaná mříž.