kostel Bolestné Panny Marie

Budova kostela sestává z obdélné lodi, na kterou navazuje mělké presbyterium (se zadní stěnou prolomenou oválným oknem) o stejné výšce jako loď, za kterým je řazena nižší hmota sakristie na čtvercovém půdorysu. Fasáda smetanové barvy je doplněna žlutými architektonickými detaily. Boční fasády člení lizény a prolamují segmentem zaklenutá okna s vitrážemi a lištovými ostěními s ušima. Pod střechou probíhá profilovaná korunní římsa. Hlavní průčelí je završeno volutovým štítem, který se zvedá nad masivní bohatě profilovanou korunní římsou s deskovým základem, krytou shora prejzy. Korunní římsu nesou svazkové pilastry, situované na hranách fasády a po stranách středního portálu a okna. Jsou posazeny na mohutný pískovcový sokl. V přízemí prolamuje osu architektury profilovaný pravoúhlý portál s původními kovanými dvoukřídlými vraty (zachována klika, klepadlo i madlo, vrata členěna diagonálně vedenými pruty na čtvercová pole, středy polí doplněny raženým ornamentálním dekorem). Portál je završen v nadpraží reliéfem, který z horní strany ohraničuje trojúhelně zalomená supraporta. Reliéf nese ve vegetabilní kartuši s volutami na okrajích, završené korunou, motiv srdce probodeného sedmi meči. Nad portálem je na jednoduchém hranolovém pískovcovém parapetu osazeno polokruhově zaklenuté okno s pravoúhlým rámem s ušima s kapkami, mohutným lichoběžníkovým klenákem a drapériovými závěsy. Mezi svazkovými pilastry jsou zasazeny po boku horní části portálu niky s mušlovou konchou, ve kterých stojí vlevo socha sv. Jáchyma, vpravo socha sv. Anny, které tvoří soubor společně s Bolestnou Pannou Marií ve středu štítu. Štít je ve spodní části doplněn pískovcovou soklovou částí zakončenou profilovanou římsou, na kterou navazují volutová křídla a čučky na okrajích. Střední panel je prolomen nikou s mušlovou konchou a sochou Panny Marie, která je umístěna v pravoúhlém profilovaném rámu s ušima s kapkami. Panel na okrajích rámují podložené lizény a završuje jej segmentově vypjatá římsa, doplněná na okrajích piniovými šiškami a ve vrcholu křížem. Střecha sedlová, směrem k presbytáři zvalbená, krytá bobrovkami, s novým krovem, doplněná ve středu vysokým plechovým sanktusníkem. Do krovního prostoru vystupuje rub plackové klenby zděné z cihel. INT: Loď je klenuta plackou, presbytář valeně se styčnými lunetami. Architektonický dekor interiéru tvoří aparát pilastrů s iónskými hlavicemi, které nesou profilovanou římsu a nad ní plochý pás, na který teprve navazuje masivní několikanásobně odstupněná oblamovaná korunní římsa. Do hran prostoru lodi jsou vsazeny masivní polopilíře, na které dosedá klenba a které jsou odlehčeny vloženou nikou. K severnímu průčelí je vložena na valenou klenbu s lunetami mělká kruchta s parapetem z hranolových baluster.