kostel Církve československé husitské, zvaný Mírový

Jedná se o jednolodní kostel s lodí na obdélném půdoryse s hranolovou třípatrovou zvonovou věží v severovýchodním nároží a mírně odsazeným polygonálním presbytářem po jižní straně, k jehož západní straně je přiložena obdélná sakristie. Po severní straně věže se nachází komunikační prostor, který plynule navazuje na loď. Loď a věž kryjí sedlové střechy, presbytář půljehlancová střecha a sakristii sedlová střecha a valbou. Krytinu tvoří pálená střešní taška bobrovka s výjimkou sakristie, kde je položena plochá pálená taška drážková. Sedlovou střechou věže prostupuje oktogonální sanktusníková vížka. LOĎ. Západní a východní průčelí lodi jsou prolomena čtveřicí vysokých obdélných okenních otvorů s půlkruhovými záklenky. Výplň tvoří vitrážová okna s jednoduchými geometrickými prvky spojovanými olovem a zasazovanými do kovového rámu. Západní průčelí je navíc rozšířeno o jednu okenní osu, která osvětluje komunikační prostor po západní straně věže. Mezi okny jsou v hrubé omítce vytaženy obdélná pole s čtvrtkruhově vykrojenými horními rohy a se zúžením na spodní straně. Po stranách krajních oken jsou pole poloviční. Průčelí jsou uvozena prostým soklem z tzv. kyklopského zdiva a ukončeno profilovanou korunní římsou, pod níž je umístěn vysoký plochý lizénový pás s půlkruhovými výřezy nad okny. Severní průčelí lodi je prolomeno širším obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem. V trojúhelném štítu se zvlněnými boky je prolomena trojice obdélných okenních otvorů, z nichž prostřední je vyšší a má půlkruhový záklenek. Otvory mají společnou plochou paspartu s bosáží nad záklenkem prostředního z nich. Na vrcholu štítu je umístěn latinský kříž. PRESBYTÁŘ. Presbytář je v jižní stěně prolomen širokým obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem, jehož vitrážové okno nese jako ústřední motiv postavu Krista. Ikonografický námět vitráže v presbytáři: „Ježíš Kristus jako dobrý pastýř“, někdy je tento námět označován jako „Duchovní pastýř“, motivem bordury této vitráže je stonek vinné révy s hrozny, jedná se o symbolicky vyjádřené vzkříšení. Autor vitráží byl Richard Schlein ze Žitavy, který měl pobočky své firmy také v Praze a později v Hrádku nad Nisou. Otvor je rámován odsazenou paspartou, nad záklenkem hladkou s půlkruhovým výřezem, po stranách špalet v hrubé omítce se zúžením na spodní straně a čtvrtkruhovým výřezem na vnitřním rohu, které jsou na spodní straně propojeny obdélným polem. Jihovýchodní a východní stranu presbytáře člení pouze obdélné pole z hrubé omítky s čtvrtkruhově vykrojenými horními rohy. Průčelí jsou shodně vertikálně členěna s lodí s výjimkou jižní strany, kde se nad okenním otvorem korunní římsa segmentově zdvihá. SAKRISTIE. Jižní a západní průčelí sakristie je opatřeno obdélným rámem z hrubé omítky, které je prolomeno obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem. Otvor je lemován plochou paspartou s klenákem ve vrcholu. Severní průčelí je prolomeno obdélným dveřním otvorem. Průčelí je horizontálně členěno shodně s lodí a presbytářem. VĚŽ. Jižní a severní průčelí věže je v přízemí prolomeno obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem, v prvním a třetím patře obdélným okenním otvorem a v patře druhém vysokým obdélným zvonovým otvorem s půlkruhovým záklenkem a dřevěným žaluziovým oknem. Otvory jsou lemovány plochými šambránami. Druhé a třetí patro jsou navzájem odsazeny a toto odsazení je kryto sedlovou stříškou. Zvonový otvor severního průčelí má, na rozdíl od otvoru jižního, širší rustikovanou paspartu v záklenku s arkýřem umístěným nad ním. Arkýř je prolomen čtvercovým okenním otvorem s plochou šambránou. Vertikálně jsou průčelí uvozena prostým soklem z kamenných bloků a členěna cihelnou kordónovou římsou mezi prvním a druhým patrem, odsazením mezi druhým a třetím patrem a ukončena jednoduše profilovanou římsou korunní. Východní průčelí věže je v přízemí prolomeno širokým vstupním otvorem s půlkruhovým záklenkem, který je vyplněn dvoukřídlými dřevěnými rámovými kazetovanými dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem s vitráží s kosočtverečným rastrem. Vstup chrání otevřené zádveří se sedlovou stříškou spoluvynášenou dvojicí sloupků a dřevěným zdobeným štítem. Práh vstupu je umístěn ve výšce koruny soklu a jede k němu schodiště s kamennými stupni. Nad vstupem je prolomen obdélný okenní otvor prvního patra s plochou šambránou. Druhé patro je prolomeno dvojicí vysokých obdélných zvonových otvorů s půlkruhovými záklenky a vpadlými poli šambrán. Na osách zvonových otvorů jsou ve třetím patře prolomeny dva obdélné okenní otvory s plochými šambránami pod nimiž se nachází vysoký pás z neomítaných cihel. Otvory druhého a třetího patra jsou spojeny lizénovým rámem ukončeným obloučkovým vlysem. Trojúhelný štít věže se zvlněnými, dvakrát segmentově projmutými boky, je prolomen obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem a plochou šambránou. Západní průčelí věže je patrné od druhého patra je shodné s průčelím východním.