kostel evangelický

Budova evangelického kostela se nachází ve střední části obce, na obecním prostranství při silniční komunikaci, vedle umělé vodní nádrže. Jedná se o volně stojící jednolodní objekt vystavěný nad obdélným půdorysem s půlválcovým presbytářem orientovaným severovýchodním směrem. Zdivo je smíšené, s převahou kamenné složky. Vnější omítka je hladká štuková, v žlutém tónu. Střecha je sedlová, nad presbytářem půlkuželová, krytinou jsou beronitové šablony v barvě imitující břidlici. Hlavní průčelí je zakončeno trojúhelníkovým štítem, na jeho ose je prolomen obdélný, půlkruhově zaklenutý vstup, rámovaný prostým kamenným ostěním. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, s kazetovými výplněmi a loukoťově členěným proskleným záklenkem. Vstup je zdůrazněn zasazením do mělkého rizalitového výklenku završeného profilovaným trojúhelníkovým frontonem. Nad vchodem na téže ose je prolomen obdélný půlkruhově zaklenutý okenní otvor, okenní rám je dřevěný. Nároží jsou lemována pilastry přiloženými k lisénovému rámci, který přechází až do štítu. Ve vrcholu štítu je vynesen segmentový roztržený fronton, do něhož je vsazen pískovcový kalich. Nad nárožími, při patách štítu, jsou osazeny pískovcové obeliskové jehlany. Obě boční stěny jsou pojednány sestavou z lisénových rámců, vždy ve čtyřech polích. Do dvou lisénových polí je členěn také vůči lodi neodsazený půlválcový presbytář. Ten je v každém ze dvou polí prolomen oknem. Severní boční stěna je prolomena oknem v každém ze čtyř polí. Jižní boční stěna pak dvěma okny a to v prvním a třetím poli, mezi nimi je veden boční vchod, čtvrté pole při presbytáři je nečleněno. Boční vchod v jižní stěně je vysoký obdélný s půlkruhovým záklenkem, dveře jsou dřevěné dvoukřídlé s kazetovými výplněmi, v záklenku prosklený loukoťový rám. Všechna okna mají dřevěný rám členěný do tabulek, záklenky jsou zaskleny barevnými skly, ostění okenních otvorů je rovné. Přehledný prostorově nečleněný interiér má rákosový strop s vápennou štukovou omítkou, podhled má valený průběh. Přechod mezi stěnou a stropem naznačuje po celém obvodu běžící profilovaná štuková římska. Podél průčelní západní stěny je vynesen, na dvou dřevěných osmibokých sloupech, hudební kůr dřevěné konstrukce. Jeho poprseň je přímá, členěná vpadlými zrcadlovými kazetami s naznačenou kružbou. Na kůr se vystupuje po jednoramenném dřevěném schodišti se vstupem v severozápadním koutu. Podlahu tvoří kamenná dlažba, v prostoru presbytáře o jeden stupeň vyvýšená. V presbytáři je v jižním úseku stěny zahlouben obdélný segmentově zaklenutý výklenek, svedený až k podlaze.