kostel evangelický, nyní pravoslavný

V jižní části města, při hlavní silnici z Brna do Vídně se nachází podélná jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a předsazenou hranolovou věží v ose. Loď je kryta sedlovou střechou, kněžiště střechou valbovou a věž oktogonální jehlanovou střechou s makovicí a křížem. Fasáda kostela je obložena pálenými cihlami, na nárožích armována bílým kamenem. Hlavní průčelí je členěno předsazenou hranolovou věží. V průčelní fasádě věže je umístěn pravoúhlý portál lemovaný sloupy s korintskými hlavicemi, nesoucími trojúhelníkový štít s tympanonem v lomeném oblouku, v němž je obraz sv. Mikuláše. Vstup v portále je osazený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Nad portálem se nalézá kruhové okénko, které se vyskytuje ve stejné výšce i na obou bočních stranách. Nároží věže je do prvního patra zdobené armaturou. Fasádu prvního patra ukončuje vyložená profilovaná kordonová římsa nesoucí druhé patro, jehož plocha je lemována nárožními pilastry s dekorací vpadlých zrcadel. Druhé patro věže je prolomeno ze tří stran okny se zalomenými záklenky, osazenými dvoukřídlými okenicemi s dřevěnými žaluziemi. Okna jsou vložena do armovaných šambrán. Nad okny probíhá pás s obloučkovým vlysem. Druhé patro ukončuje korunní římsa nesoucí trojúhelníkové štíty s hodinami. Nad nimi se tyčí věž na půdorysu oktogonu s makovici a křížem. Boční fasáda lodi je členěna nízkým hladkým soklem a z každé strany čtyřmi bočními opěrnými pilíři (čtvrtý tvoří nároží závěru kostela), mezi nimiž jsou prolomena tři okna se zalomeným záklenkem v armované šambráně. Boční fasády ukončuje obloučkový vlys a jednoduchá římsa. Štítová zeď přesahuje hmotu střechy. Závěr je členěn hladkým soklem, armovanými nárožními pilíři a hladkou římsou. V jeho bočních fasádách je prolomeno po jedné okenní ose, okno se zalomeným záklenkem, zdobeno armováním, zezadu na střední osu je prolomen vchod se zalomeným závěrem, po stranách se nacházejí okna se zalomenými záklenky v armované šambráně. Do prostoru mezi věží a lodí je vložen přístavek polygonálního půdorysu prolomen pravoúhlým vchodem a dvěma úzkými pravoúhlými okénky v různých výškách. Předsíň čtvercového půdorysu je zaklenuta českou plackou s nástěnnou malbou Bohorodičky. Z předsíně vede pravoúhlý vchod s dvoukřídlými dveřmi do lodi a po pravé straně vchod jednokřídlými dveřmi na kůr a dále na věž. Stěny jsou dekorovány nástěnnou malbou s postavami svatých, kolem vstupních dveří se nachází výmalba s tematikou znamení zvěrokruhu. Loď obdélného půdorysu je završena dřevěným stropem spočívajícím na vysokých bočních fabionech. Loď je osvětlena na každé straně třemi okny tvaru lomeného oblouku. V zadní části lodi dřevěná hudební kruchta nesená dvěma sloupky, přístupná kovovým šnekovým schodištěm při západní straně věže. Kruchta částečně překrývá zadní okna. Stěny ve výšce asi 2 metrů obíhá malovaný dekorativní pás. Nad ním nástěnné malby s výjevy ze života Krista, Panny Marie a svatých. Na levé straně vítězného oblouku, který odděluje loď od kněžiště, je umístěna dřevěná kazatelna novogotického stylu, přístupná pravoúhlým vchodem ze sakristie. Poprseň kazatelny je zdobená kazetami s motivem kružby gotického okna – jeptišky, stříška zdobená redukovanou gotickou fiálou s kytkou. Kněžiště polygonálního půdorysu, zaklenuté třemi díly klášterní klenby, je oproti lodi zvednuté o jeden stupeň, na jehož obvodu je umístěn ikonostas. Klenba je zdobena vegetabilní dekorací, pás pod klenbou zobrazuje Krista v mandorle, k němuž zleva i zprava přicházejí postavy svatých. Za kněžištěm se nacházejí dvě plochostropé místnosti nepravidelného půdorysu (orientované zrcadlově k sobě navzájem), oddělené malou chodbou. Jedna místnost slouží jako sakristie, druhá jako modlitebna. Chodbička mezi nimi ústí za kostel. V krytém přístěnku polygonálního půdorysu u západní zdi věže je umístěno šnekovité kovové schodiště, vedoucí do prvního patra věže, odkud je přístupná kruchta. Dále potom pokračuje jednoramenné schodiště dřevěné. V prvním patře prolomena ze tří stran kulatá okénka s červeným sklem. Ve druhém patře okna s lomeným závěrem. Zde je také umístěn vstup do krovů. Kostel je podsklepen v části pod závěrem, sklep je přístupný zvenku z boční fasády.