kostel evangelický Pána Ježíše

Evangelický kostel Pána Ježíše čp. 352 stojí asi 500 m východně od trmického Václavského náměstí na nároží ulic Žižkovy a Horské. Jedná se o patrovou částečně podsklepenou zděnou hladce omítnutou zhruba orientovanou budovu (stěna s oltářem směřuje k severovýchodu). Kostel stojí na obdélném půdorysu se sedlovou střechou krytou na koso kladenými osinkocementovými čtvercovými šablonami s mohutným osmibokým sanktusníkem s jehlancovou střechou při jihozápadním průčelí. V zadním úseku jihovýchodního průčelí je z částečně patrový zvalbenou pultovou střechou o velmi malém spádu s plechovou krytinou. Sokl má kostel z režného kamenného lomového zdiva s korunou z nastojato kladených cihel. Jihozápadní hlavní štítové průčelí má krom pásové kordonové římsy jeden lizénový rám, u okrajů štítu opatřený obloučkovým vlysem tvořeným lomenými obloučky – ve vrcholu štítu většími. V ose v přízemí je umístěn portál hlavního vchodu tvořený rizalitem s kamenným soklem, pod sedlovou stříškou krytou pálenými bobrovkami a zakončenou gotickou pískovcovou kytkou. V rizalitu je prolomen hluboký otvor zaklenutý lomeným obloukem, který je v líci prostřednictvím patečních říms nesen románskými sloupky s krychlovými hlavicemi osazenými v pravoúhlých ústupcích. V portále jsou osazeny dvoukřídlé pravé ven otvíravé dveře s nadsvětlíkem o dvou tabulkách. Nad portálem je slepé lomené okno se slepou pískovcovou rosetou ve vrcholu a s nadokenní římsou s malými křidélky. Sanktusník nad průčelím má na všech stranách po trojúhelném štítě a po žaluziovém plným obloukem zaklenutém okně. Boční podélná průčelí mají krom profilované korunní římsy pásovou římsu kordonovou, která je přerušena šesti slepými lomenými okny probíhajícími přes obě podlaží kostela. Teprve do těchto oken jsou v patře prolomena vitrážová lomená okna s parapety krytými pálenými bobrovkami a opatřenými slepými lomenými arkádkami. V přízemí jsou pak v nich zpravidla sdružená segmentová okna, dvojitá dovnitř otvíravá, každé o dvou křídlech a dvou tabulkách. Pouze ve druhých osách od jihozápadního průčelí jsou okna nahrazena dvoukřídlými pravými ven otvíravými rámovými dveřmi o šesti výplních (dvě horní zasklena a zamřížována) se segmentovým nadsvětlíkem osazenými v hlubokých nikách, v prvních osách jsou pak sdružená okna slepá. Jihovýchodní průčelí má k posledním dvou osám přistavěn výše uvedený přístavek. Jeho levá patrová část (se sakristií s okny na JZ a JV straně a dveřmi v přízemí na JZ straně) znemožnila v 5. ose osazení vitrážového okna, v pravé přízemní části tři okénka. Svou severovýchodní stranou je kostel přistavěn k sousednímu domu čp. 267.