kostel Krista Spasitele

Jednolodní stavba obdélného půdorysu má na jihozápadní straně užší a nižší presbytář, ke kterému se z jihovýchodu přimyká sakristie a z jihozápadu přístavba sborového sálu. Sedlové i valbové střechy kryjí tašky bobrovky a prosvětlují volská oka. Hodinová věž předstupující před vstupní průčelí kostela vrcholí úzkým a vysokým sanktusníkem s křížem. Fasády jsou pojednány v kombinaci hladké omítky opatřené bílým nátěrem a kamenných historizujících prvků s převahou novogotického tvarosloví. Jedná se především o kamenná ostění sdružených oken, vstupní portály, římsy, armování nároží a štítů, balkón věže. Hlavní vstup severovýchodního průčelí přístupný po předloženém schodišti je umístěný v ústupkovém sedlovém portálu s trojlaločným tympanonem. V něm se nachází reliéf poprsí žehnajícího Krista. Okna zdobí ornamentální i figurální vitraje.