kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní orientovaná stavba s obdélnou lodí a užším polygonálním presbytářem, k jehož jižnímu průčelí přiléhá hranolová věž. Střecha tašková sedlová, nad východním koncem lodi a nad závěrem presbytáře valba (plech), na věži plechem pobitá helmice ve tvaru protáhlého jehlanu. Zdivo v celém rozsahu smíšené z lomového kamene, cihel a druhotně užitých pískovcových kvádrů. Průčelí lodi jsou hladká, s dvojicí termálních oken v profilovaných šambránách s podokenními římsami. Do JZ nároží vsazeny z obou stran odlišně vysoké opěráky z pískovcových kvádrů. Západní průčelí člení ploché pilastry, nesoucí hlavní římsu a trojúhelný štít, členěný rovněž pilastry, nesoucími segmentový tympanon, zdobený koulemi; koule osazeny také na bocích štítu na kamenných podstavcích. V přízemí dvojice pískovcových portálů s vnější lištou a uchy, u portálu umístěného v ose průčelí horní okraj překladu lehce zvlněný, severní portál, vedoucí na schody ke kruchtě, je doplněný výraznou obvodovou lištou a kapkami; dveře v líci dřevěné dvoukřídlové rámové s kazetami, závěsy ozdobné křížové (patrně 2. polovina 19. století). Vpravo od portálů nízké polokruhem ukončené okno, kryté mříží, vedoucí do komory pod kruchtou. Kruchta přisvětlena od jihu naležato oválným oknem s cihelným ostěním. Presbytář rovněž hladký, členěný v nárožích opěrnými pilíři z pískovcových kvádrů, ukončenými nad hlavní římsou trojúhelnými štíty. Okna presbytáře s půlkruhovými záklenky ve štukových rámech. Korunní římsa kolem celé stavby bohatě profilovaná, u presbytáře doplněna motivem pily. Stěny věže člení v obou etážích lisénové rámce, v úrovni koruny presbytáře probíhá kordonová římsa, korunní římsa jednoduše profilovaná, nad středy stěn trojúhelně zvednutá. Před jižní fasádou ve spodní etáži pásový opěrný pilíř z lomového kamene, zpevněný v nárožích kvádry, zalomený i na část V a Z zdi; opěrák ukončený kamennou oblounovou římsou a nástavcem se štukovou omítkou a štukovou mřížovinou; v jižní stěně půlkruhově ukončený portál se soklíky na bocích, dveře dřevěné dvoukřídlové s kazetami; závěsy stáčené; v ploše záklenku paprskovitě dělený rám se zasklením (snad 2. polovina 19. století). Okna věže v šambránách, ve spodních patrech termální, pod korunní římsou ve všech stěnách vysoké obdélné okno s půlkruhovým záklenkem. K západnímu průčelí věže přiléhá zděný přístavek se schodištěm do patra, u vstupu portál obdélný pískovcový, dveře dřevěné dvoukřídlové s kazetami a křížovými ozdobnými závěsy. Stavební vývoj První písemná zmínka o městečku pochází z roku 1227. První doklad o existenci kostela máme až z roku 1515. Na základě povrchového průzkumu se zdá, že ze středověkého kostela nezůstaly dochované žádné nadzemní partie zdiva. S jistotou to nelze říci u presbytáře a věže, kde už jsou fasády opraveny (informace získány ze starších fotografií). Na starší objekt dnes upomínají pouze druhotně použité kvádry a zvon ze 17. století (mohl být v samostatné zvonici). Při barokní přestavbě kladené do let 1710-11 byl tedy nejspíše starý kostel stržen. Ke stavbě nové lodi i presbytáře však mohly být využity základy původního objektu. Za barokní lze považovat klenbu presbytáře, štít lodi, vítězný oblouk, členění fasád lodi (?) a snad všechny portály a okna. Částečnou představu o podobě krovu nám poskytuje otisk plné vazby na štítu. Společně s presbytářem byla pravděpodobně vystavěna také sakristie (soudobá klenba a spojující portál do presbytáře) a věž nad ní. Barokní zdivo věže dosahuje nejspíše až ke koruně; původní asi okna všech podlaží a strop nad 1. a 2. patrem. Podle vyobrazení měla věž cibulovou báň. Místnost v 1. patře věže možná sloužila jako oratoř. Soudobý s věži nejspíše i schodišťový přístavek. V roce 1838 kostel s městečkem vyhořel. Opravy proběhly v roce 1858. Zahrnovaly stavbu nového stropu lodi, kruchty a krovu nad lodí a presbytářem. Ze stejné doby také krov věže a zvonová stolice. Kolem roku 1880 měl být presbytář, věž a nároží lodi zesílený opěráky. Opravu navrhl stavitel F. Adam, do nároží presbytáře a lodi byly asi vsazeny opěráky a nejspíše zesílena i spodní partie zdiva věže přizdívkou.